Kontakt Oss

+47 930 92 603

Vedtekter

Vedtatt på årsmøtet 23. april 2005.          Revidert siste gang på Årsmøtet 23.april 2022, 

 • 1. FORENINGENS NAVN, STIFTELSE OG SETE.

Foreningens navn er Norges Taxiforbund avd. Rogaland. Den ble stiftet i november 1979. Foreningen har sitt sete i Stavanger.

 

 • 2. FORMÅL.

Norges Taxiforbund avd. Rogaland har som formål å ivareta medlemmenes yrkesmessig og faglige interesser, herunder arbeide for at medlemmene etablerer rasjonelle transportordninger og opprettholder et transporttilbud som svarer til samfunnets og transportbrukernes behov. Foreningen skal fremme utdannelsestilbud for å heve medlemmenes faglige, økonomiske, tekniske, administrative og organisasjonsmessige kvalifikasjoner.

Foreningen skal også arbeide opp mot offentlig forvaltning.

For øvrig skal fylkesavdelingen, etter vedtak i Hovedstyret, kunne tegne aksjer eller på annen måte interessere seg i andre foretak, eller bidra til dannelse av organisasjoner eller selskap som ved handel eller på annen måte kan videreutvikle og styrke medlemmene økonomisk og faglig. For øvrig kommer forbundets sentrale vedtekter til anvendelse.

 • 3. MEDLEMSKAP

Som medlem kan opptas løyvehaver som driver ervervsmessig taxitransport i Rogaland.

Midlertidige bestyrere av løyver kan opptas som medlem for den tid de bestyrer løyvet, om løyvehaveren selv ikke er aktivt medlem.

Løyvehavere som på grunn av alder eller annen akseptert årsak har sluttet i næringen, kan fortsette som passive medlemmer.

Fylkesavdelingen sine medlemmer må først være opptatt i lokalforeningen der slik finnes.

Fylkesavdelingen sine medlemmer må også være medlemmer i Norges Taxiforbund.

Nye medlemmer som melder seg inn etter 1. oktober har fri kontingent ut året. Medlemskapet kan sies opp med 3 måneders skriftlig varsel. Kontingenten må betales i oppsigelsestiden. For øvrig kommer forbundets sentrale vedtekter til anvendelse. Oppstår det tvist om rett til medlemskap avgjøres dette av Hovedstyret. Avgjørelsen kan ankes til sentralstyret.

Æresmedlemmer i fylkesavdelingen kan utnevnes på årsmøtet etter innstilling fra Hovedstyret. Betingelsen for å bli innstilt er at medlemmet gjennom mange år har arbeidet aktivt for å bedre organisasjonen på fylkesplan.

 • 4. KONTINGENT.

Kontingenten fastsettes på årsmøtet. Kontingenten innkreves forskuddsvis hvert halvår. Enhver som skylder kontingent for mer enn 1/2 år betraktes som utgått av foreningen uten at kravet om kontingent bortfaller. De tilsluttede enkeltmedlemmer hefter for kontingent inntil skriftlig utmeldelse skjer.

Kontingent som ikke innbetales i rett tid kan inndrives rettslig. Før rettslig inndriving settes i gang skal vedkommende varsles, og gis en frist på 2 uker til å betale skyldig kontingent. For øvrig kommer forbundets sentrale vedtekter til anvendelse.

I perioden mellom 2 årsmøter har fylkesforeningen etter vedtak i Hovedstyret anledning til å skrive ut ekstra kontingent inntil 10 % av fylkeskontingenten.

5. ORGANISASJON

Fylkesforeningen sine organer:

Årsmøtet

Hovedstyret

Valgkomité

Lokalforeninger / Regioner

 • 6. ÅRSMØTET

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet har som oppgave å trekke opp hovedlinjene for avdelingens virksomhet.

Alle medlemmer kan møte på årsmøtet.

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april. Innkalling skjer skriftlig med 2 – to- ukers varsel. Saker som ønsket behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen utgangen av februar.

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av styret eller når 1/3 av medlemmene forlanger dette.

Ordinært årsmøte behandler følgende saker.

 1. Konstituering

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av representantenes stemmerett.

Valg av dirigenter, protokollfører og 2 representanter til å underskrive protokollen

 1. Årsberetninger
 2. Regnskap
 3. Innkomne forslag
 4. Fastsettelse av honorarer
 5. Fastsettelse av kontingent
 6. Budsjett
 7. Valg

Etter forslag fra Hovedstyret skal handlingsplanen vedtas av årsmøtet. Hvert medlem har 1 stemme i årsmøtet. Livsarvinger, ektefelle og godkjente samboere kan stille med fullmakt. Stemmen kan kun avgis ved fremmøte.

 

 • 7. HOVEDSTYRET.

Fylkesforeningen i Rogaland er inndelt i 2 regioner:

Region Nord består av kommunene Bokn, Tysvær, Vindafjord, Haugesund, Karmøy, Utsira, Suldal og Sauda

Region Sør består av kommunene Lund, Sokndal, Eigersund, Hå, Bjerkreim, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg og Kvitsøy.

Hovedstyret har følgende representanter:

Lokalforening med 30 – 80 medlemmer 1 representant

Lokalforening med 81 – 130 medlemmer 2 representanter

Lokalforening med 131 eller flere medlemmer  3 representanter..

Bosted /enkeltmedlemmer og lokalavdelinger med mindre enn 30 medlemmer legges under den region de tilhører. Region Nord og Region Sør har 1 representant hver.

Hovedstyret er ansvarlig for at foreningens handlingsplan følges og for den daglige drift. Hovedstyret skal forvalte foreningens midler, utarbeide budsjett og regnskap og forslag til handlingsplan, og forelegge dette for årsmøtet. Videre skal hovedstyret gi uttalelse til myndighetene

Hovedstyrets faste representanter er delegater til landsmøtet. Øvrige delegater til landsmøtet velges fortrinnsvis av Hovedstyret blant Hovedstyrets varamedlemmer.

Hovedstyret møtes minst 2 ganger i året. Minst halvparten av medlemmene må være til stede for at Hovedstyret skal være beslutningsdyktig.

Hovedstyret velger selv nestleder blant hovedstyrets medlemmer.

Hovedstyret har signaturrett ved Fylkesleder og to styremedlemmer til sammen. Prokura gis til Fylkesleder.

 • 8 DELEGERING

I saker som gjelder spesielle geografiske områder eller den enkelte lokalavdeling direkte (eks. vakthold, økonomi m.m.) har fylkesleder og daglig leder i fellesskap fullmakt til å innkalle aktuelle representanter til møte og gjøre vedtak. Melding om slike vedtak skal legges frem for hovedstyret.

 

 • 9. VALG.

Hovedstyret velges av årsmøtet og blir sammensatt slik det fremgår av § 7. Hovedstyrets representanter og vararepresentanter blir valgt for 1 år. Hver lokalforening skal ha vararepresentanter i nummerrekkefølge, hver regionrepresentant skal ha personlig varamedlem. Fylkesleder velges av årsmøtet for 2 år. Fylkesleder velges på fritt grunnlag i tillegg til de andre Hovedstyrerepresentantene. Lokalforeningene legger frem liste for sine representanter og varamedlemmer til Hovedstyret innen Årsmøtet starter. Forslag på hovedstyremedlemmer og varamedlemmer i region Sør, Nord -Jæren, Ryfylke og Nord legges fram for Årsmøtet av valgkomiteen.

Valgkomitéen blir valgt på årsmøtet, og er sammensatt slik det fremgår av §11.

 • § 10. REGNSKAP.

Hovedstyret er ansvarlig for at regnskap føres fortløpende og til enhver tid er a jour. Revisorene skal påse at regnskapsførselen følger god regnskapsskikk. Årsregnskapet skal avsluttes pr. 31.12 hvert år og skal i revidert stand forelegges Årsmøtet.

 • § 11. VALGKOMITÉ.

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer. Hver region skal være representert i komitéen. Valgkomitéen innstiller på nye medlemmer til komitéen. Valgkomiteens medlemmer velges for 3 år om gangen og det velges ett nytt medlem hvert år. Den som har sittet lengst blir leder av valgkomiteen. Lederen har ansvar for innkalling av valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling skal sendes ut sammen med innkalling til Årsmøtet.

 • 12. EKSKLUSJON.

Medlemmer av fylkesforeningen som overtrer forbundets vedtekter, vedtak eller regelverk, eller på annen måte opptrer illojalt eller slik at det er til skade for foreningen eller næringens omdømme kan av Hovedstyret utelukkes fra foreningens møter. Personlig angrep tillates ikke.

Har et medlem opptrådt slik at det ikke bør være medlem av fylkesforeningen, kan hovedstyret med alminnelig stemmeflertall suspendere medlemmet inntil spørsmålet om eksklusjon er behandlet av første årsmøte. Før det blir gjort slik vedtak skal det medlem det gjelder ha adgang til å uttale seg. For øvrig skal vedtak fattet av årsmøtet legges fram for forbundsstyret i henhold til forbundets sentrale vedtekter.

 • 13. TVISTER.

Oppstår det tvist om innhold og/eller praktisering av vedtektene avgjøres tvisten av hovedstyret som på skriftlig forlangende skal fremlegge saken på første ordinære årsmøte.

 • 14. VEDTEKTSENDRING – OPPLØSNING.

Endring av vedtekter kan tas opp på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og da med 2/3 flertall av de stemmeberettiga representanter.

Oppløsning av fylkesforeningen kan kun skje ved vedtak med 2/3 flertall, vedtatt av to derpå følgende ordinære eller ekstraordinære årsmøter, med minst 6 måneders mellomrom.

Blir beslutning om oppløsning vedtatt, skal det velges et avviklingsstyre.

Dersom beslutning om oppløsning treffes, skal foreningens gjenværende midler og eiendeler overføres til likelydende forening eller humanitære formål.