Kontakt Oss

+47 930 92 603

Vedtak om miljøkrav for løyvepliktig drosjetransport

Samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune vedtok 02.02.2022 følgende:

Miljøkrav innføres for løyvepliktig drosjetransport i Sandnes, Sola, Stavanger og Randaberg.

Med hjemmel i yrkestransportloven § 9 annet ledd vedtar Rogaland fylkeskommune følgende forskrift:

Tittel: Forskrift om miljøkrav for løyvepliktig drosjetransport i Sandnes, Sola, Stavanger og Randaberg

§ 1. Virkeområde Forskriften gjelder for alle drosjer som utfører oppdrag innenfor Sandnes, Sola, Stavanger og Randaberg sine grenser.

§ 2. Miljøkrav Drosjer skal være nullutslippskjøretøy. Løyvehaver skal påse at drosje registrert for inntil 9 personer ikke har utslipp fra forbrenningsmotor.

Kravet må være oppfylt innen 4 år etter forskriftens ikrafttredelse.

§ 3. Unntak Løyvehaver kan utføre oppdrag fra et sted utenfor kommunen med miljøkrav til et sted innenfor kommunen med motorvogn som ikke oppfyller kravene i § 2. I forbindelse med en slik tur er det tillatt å ta med passasjerer på oppdrag ut av kommunen. Tomkjøring inn i kommunen med miljøkrav for å utføre oppdrag ut av kommunen er bare tillatt for bestilte turer.

§ 4. Kontroll Rogaland fylkeskommune kan føre kontroll med at løyvehaver oppfyller krav i forskriften. Kontrollinstans for kjøretøy er Statens vegvesen og politiet.

§ 5. Sanksjoner

1. Brudd på forskriften kan medføre straff i form av bot, jf. yrkestransportloven § 41.

2. Ved brudd på forskriften kan løyvemyndigheten tilbakekalle drosjeløyvet.

§ 6 . Klageinstans

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften kan påklages til Rogaland fylkeskommunes klageinstans. Klagen skal fremsettes for den instans som fattet vedtaket.

§ 7. Ikrafttredelse:    Forskriften trer i kraft 01.03.2022.

Fylkesrådmannen anbefaler at myndigheten til å endre forskriften og behandle dispensasjonssaker delegeres til administrasjonen.

Fylkesrådmannen anbefaler følgende forslag til bestemmelser som anbefales inntatt i forskriften når fylkeskommunen har hjemmel for å gi dispensasjon/unntak;

Unntak

Kravet i § 2 gjelder ikke for kjøretøy tilpasset transport av bevegelseshemmede og som oppfyller vilkårene i forskrift til universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv.

Dispensasjon

Løyvehaver kan etter søknad gis dispensasjon fra § 2 i miljøforskriften for veteranbiler/spesialkjøretøy som kun benyttes til særskilt transport som f.eks. selskaps- og bryllupskjøring.

Søknad rettes til samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommune