Kontakt Oss

+47 930 92 603

Nye maksimalpriser fra 1. juni 2022

Konkurransetilsynet har godtatt en økning i maksimaltakstene for drosjer med 2,4 prosent, begrunnet i de høye drivstoffprisene.

Norges Taxiforbund ba i brev 31. mars om en ekstraordinær økning i maksimalprisene. Begrunnelsen var at den ekstraordinære situasjonen i Europa har ført til økte priser på drivstoff, noe som medfører at drosjene i Norge opplever store kostnadsøkninger. NT pekte på at disse kostnadsøkningene ikke var mulig å forutse ved forrige justering av maksimalprisene, som hadde ikrafttredelse 1. februar 2022.

Konkurransetilsynet foreslår en endring på i gjennomsnitt ca. 2,4 prosent for de takstelementer som direkte berøres av økningen i drivstoffpriser.

Konkurransedirektøren fravek også utredningsinstruksen, fordi «spesielle» forhold tilsa en rask behandling. Høringsfristen var derfor satt til bare to uker, til 13. mai.

Ved ordinære justeringer av maksimalprisene legger Konkurransetilsynet vekt på den generelle prisutviklingen (KPI), utviklingen i kostnader for kjøring med drosjebil, samt prisutviklingen i områder uten prisregulering.

Siden forrige justering 1. februar, er dieselindeksen hevet tre ganger. Endringen fra januar 2022 til og med mars 2022 var på totalt 28 prosent.

Takstelementene som er berørt blir som følger:
De nye takstene trer i kraft 1. juni 2022.Bestill oblater