Kontakt Oss

+47 930 92 603

Løyvekurs innføres igjen

Stortinget gjorde tisdag 2.05.2023 følgene vedtak:

Stortinget har behandlet et lovforslag fra regjeringen om endringer i yrkestransportlova. Endringen innebærer at det igjen stilles krav om fagkompetanse for å få tildelt drosjeløyve. Videre innebærer lovendringen at departementet får hjemmel til å fastsette i forskrift at overtredelser i medhold av yrkestransportloven skal kunne sanksjoneres med overtredelsesgebyr. I tillegg er det et par mindre teniske/språklige endringer i loven, som ikke innebærer realitetsendringer.

Overgangsperiode for de som har fått tildelt løyve etter 1. november 2020

Det nye kravet og fagkompetanse for løyvehavere er planlagt å tre i kraft så tidlig som mulig etter at forslaget er behandlet i Stortinget. For å sikre en smidig overgang for de som har fått tildelt drosjeløyve etter 1. november 2020, men før kravet om fagkompetanse trer i kraft, foreslås det en overgangsperiode på ett år før kravet om fagkompetanse må være oppfylt.

Norges Taxiforbund avd. Rogaland vil så snart pensumet er klart starte opp med løyvekurs. Vi kommer tilbake til priser og varighet når endelig dato er satt.

Eksamen må tas hos Statens Trafikkstajoner.

Har allerede innført strengere regler

Regjeringen har allerede tatt grep for å styrke kvaliteten og seriøsiteten i drosjenæringen, og fra 1. januar 2023 ble følgende krav innført:

  • Krav om garanti fra bank eller forsikringsselskap for løyvehaver,
  • Krav om at alle drosjer skal ha taklykt.
  • Krav om at løyvehaver må bruke kjøretøy som er registrert som drosje i Kjøretøyregisteret i sin løyvepliktige virksomhet.
  • Krav om at løyvehaver, før oppstart av drosjevirksomhet, skal dokumentere for løyvemyndigheten at kjøretøy som benyttes som drosje er registrert som drosje i kjøretøyregisteret og at taksameter som tilfredsstiller kravene i forskrift 1. oktober 2009 nr.1226 om krav til taksametre er installert i kjøretøyet.
  • Løyvemyndigheten får hjemmel i yrkestransportforskriften til å gi dispensasjon fra kravet om loggføring av drosjeturer.
  • Økning av gebyr for utstedelse av drosjeløyve fra 3 400 kroner til 3 700 kroner.
  • Hjemmel for at løyvemyndigheten i særskilte tilfeller kan gi unntak fra den øvre grensen for miljøskadelig utslipp for drosje.

Overgangsperiode for de som har fått tildelt løyve etter 1. november 2020

Det nye kravet og fagkompetanse for løyvehavere er planlagt å tre i kraft så tidlig som mulig etter at forslaget er behandlet i Stortinget. For å sikre en smidig overgang for de som har fått tildelt drosjeløyve etter 1. november 2020, men før kravet om fagkompetanse trer i kraft, foreslås det en overgangsperiode på ett år før kravet om fagkompetanse må være oppfylt.