Kontakt Oss

+47 930 92 603

Lønnsplikt ved permittering

Oppdatert informasjon 14. desember 2021 skrevet av Glenn Tuxen, N.T. avd. Oslo

Regjeringen foreslår å forlenge dagpenge- og permitteringsperioder som nærmer seg slutten ut februar 2022. Les mer på regjeringen.no

Du betaler lønn som vanlig fra du varsler om permittering til permitteringen starter. Dette kalles varslingsperioden (normalt 14 dager).

Når permitteringen starter, skal du betale lønn til den permitterte i ti dager fra første dag av permitteringen. Dette kalles arbeidsgiverperiode 1.

Dette forskyver arbeidsgiverperiode 1:Arbeid

Sykefravær

Ferie og annet tjenestefri underveis

Lørdag, søndag og helligdager, hvis den permitterte ellers ikke skulle ha jobbet. (Helge- og helligdager er lønnspliktdager hvis den ansatte normalt hadde jobbet på disse dagene)Ved deltidspermittering må arbeidstimene den ansatte er permittert legges sammen til totalt 10 arbeidsdager.

Ved permittering fra halve stillingen kan arbeidsgiverperioden derfor vare i 20 arbeidsdager.

Les mer om beregning av arbeidsgiverperiode 1

Skyldes permitteringen brann, ulykker eller naturomstendigheter, er det ingen lønnspliktperiode for deg som arbeidsgiver. Det gjelder heller ingen slik lønnsplikt for ansatte i fiskeforedlingsbedrifter.I permitteringsperioden

Oppdatert informasjon 14. desember 2021

Regjeringen foreslår å forlenge dagpenge- og permitteringsperioder som nærmer seg slutten ut februar 2022. Les mer på regjeringen.no

Nye regler for permitteringsperioden fra 1. juli 2021

Dette gjelder for permitteringer som startet 1. juli 2021 eller senere:

For nye permitteringer som startet 1. juli 2021 eller senere kan du permittere inntil 26 uker innenfor en periode på 18 måneder uten at lønnsplikten gjeninntrer.

For nye permitteringstilfeller fra 1. juli 2021 skal du ikke telle med eventuelle permitteringsperioder før 1. juli 2021 i 18-månedersperioden.

Dette gjelder for permitteringer som startet før 1. juli 2021:For permitteringer som startet før 1. juli, er det frem til 31. desember 2021 ingen begrensning for hvor lenge du kan permittere uten at lønnsplikten gjeninntrer.

1. januar 2022 vil lønnsplikten gjeninntre for løpende permitteringer som startet før 1. juli der du til sammen har permittert i 49 uker eller mer de siste 18 månedene. Har du permittert i mindre enn 49 uker den 1. januar 2022, vil lønnsplikten gjeninntre når du på et senere tidspunkt har permittert i til sammen 49 uker innenfor en periode på 18 måneder.

Ansatte som blir tatt tilbake i arbeid, vil kunne permitteres på nytt etter 1. juli. Da vil også de omfattes av regelen om maksimalt 26 uker permittering innenfor en 18-månedersperiode, med telling bare tilbake til juli 2021.

Les mer om de nye reglene på regjeringen.no

LO og NHOs avtale om permitteringsregler fra 8. mai til 30. september 2021LO og NHO avtalte nye permitteringsregler som gjaldt i perioden fra 8. mai 2021 til og med 30. september 2021. Din virksomhet kan være omfattet av avtalen hvis dere har lokal enighetsprotokoll om at hovedavtalens regler om ansiennitet er fulgt ved inntak av permitterte arbeidstakere i arbeid.

NAV har ikke oversikt over hvilke virksomheter som er omfattet av avtalen, derfor må du som arbeidsgiver selv ha oversikt over gjeldende avtale på din arbeidsplass.

Regler for virksomheter som er omfattet av avtalen

Regler for virksomheter som IKKE er omfattet av avtalen

Merk at dagpengene enten blir redusert eller bortfaller helt når den permitterte arbeider.

Hvis du skal permittere ansatte på nytt, må du sende nytt permitteringsvarsel og betale lønn for de første dagene av permitteringen. Den ansatte må sende en ny søknad om dagpenger.

Du kan lese mer om de nye permitteringsreglene på NHO sine sider.

Er den ansatte permittert fra en fiskeforedlings- eller fiskeoljebedrift gjelder egne regler.

Sykefravær under permitteringen

Permitteringen avbrytes ikke av sykefravær. Men ved sykefravær i hele stillingen skal fraværsperioden holdes utenfor når en teller antall permitteringsuker arbeidsgiver har vært fritatt fra lønnsplikt.

Forlenge permitteringen

En permittering som løper, kan forlenges. Men du kan bare forlenge innenfor maksimal permitteringsperiode på 49 uker innenfor de siste 18 måneder. Ifølge Hovedavtalen LO NHO gjelder da vanlige permitteringsregler der du gir nytt permitteringsvarsel etter gjeldende varselfrist på minimum 14 dager (2 dager ved uforutsett hendelse). Hvis bedriften er bundet av andre avtaler kan det gjelde andre vilkår.

I perioden frem til 1. januar 2022 gjelder ikke maksimalgrensen for lønnsfritak på 49 uker. I perioden frem til 1. januar 2022 kan du derfor forlenge permitteringen uten en slik begrensning.

En permittering som er avsluttet kan ikke forlenges, da må du starte en ny permittering.Avbryte permitteringen

Permitteringen kan avbrytes når som helst, uavhengig av varigheten som ble oppgitt i varslet. Den som er permittert må selv melde fra til NAV om at permitteringen er avbrutt.

Eksempler på hendelser som avslutter permitteringen:

Arbeid i ordinær arbeidstid i mer enn 6 uker sammenhengende.

Til-datoen i permitteringsvarselet er passert.

Avtale/melding om å avslutte permitteringen tidligere enn det som er oppgitt i permitteringsvarslet.

Maksimalt antall uker med lønnsfritak er utløpt. (I perioden frem til 1. januar 2022 kan du forlenge permitteringen ut over denne begrensningen.)

Oppsigelse er gitt til den permitterte

Oppsigelse under permittering

Ved oppsigelse avsluttes permitteringen umiddelbart. Du må betale lønn fra dagen oppsigelsen gis og ut oppsigelsestiden.

Hvis en permittert ansatt selv sier opp jobben sin, skal du vanligvis ikke utbetale lønn. Dette avhenger av for eksempel hva som står i tariffavtalen eller andre avtaler mellom arbeidsgiver og ansatt, og må undersøkes i hvert enkelt tilfelle. Oppsigelsestiden er kortere enn vanlig når en permittert ansatt sier opp selv.Les om regler for oppsigelsestid i arbeidsmiljøloven § 15-3