Fra forbundet

 • Møte om kontrollutrustning i drosjer

  Norges Taxiforbund var i dag, 1. juni, invitert til samarbeidsmøte med representanter fra Samferdselsdepartementet, Skatteetaten og Justervesenet. Disse er med i arbeidsgruppe som arbeider med nye regler for kontrollutrustning og hadde invitert ulike representanter fra drosjenæringen til et digitalt møte om saken. Les mer her

  juni 2, 2021
 • Norges Taxiforbunds innspill til endringer i yrkestransportregelverket

  Det vises til endringene i yrkestransportregelverket som trådte i kraft 1. november 2020. Under vil vi redegjøre for hvilke endringer vi mener er nødvendige for å få en seriøs bransje med trygge rammer for kunden. Enkelte av forslagene til revidering av yrkestransportregelverket vil raskt kunne gjennomføres ved forskriftsendringer og det er også et relativt synlig

  april 17, 2021
 • Mange er usikre på framtiden

  Kombinasjonen av ett års pandemi og frislipp tærer hardt på drosjenæringen. Mange er usikre på framtiden. – Det har vært mye frustrasjon og fortvilelse det siste året. Mange ble permittert tidlig i denne fasen, og er det fortsatt. Flere har sluttet i næringen, og mange planlegger å avvikle, eller finne seg en annen jobb. Samtidig

  mars 29, 2021
 • Skattefri omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap

  Mange innehavere av enkeltpersonforetak stiller seg spørsmålet om det er hensiktsmessig å gjennomføre en skattefri omdanning til aksjeselskap. Ved denne vurderingen er det flere momenter som må hensyntas. Les mer her

  desember 7, 2020
 • Tiltakspakker i forbindelse med korona-situasjonen

  Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det betyr endringer i både satser, avgifter, regler og frister. Skatteetaten letter på sanksjoner (tvangsmulkt) og praktisering av reglene.  Les mer her

  oktober 26, 2020
 • Taxioverenskomsten

  Fellesforbundet og Norges Taxiforbund har kommet til enighet i forhandlingen på taxioverenskomsten. Les mer her

  oktober 16, 2020
 • Frist for betaling av årsavgift for taksametre utsettes.

  På grunn av den spesielt krevende situasjonen drosjenæringen opplever under koronautbruddet, har Justervesenet i dialog med Statens Innkrevingssentral besluttet at betalingsfristen på årsavgiften utsettes med tre måneder, med utgangspunkt i utsendt faktura. (se betalingsfristen) Dersom man trenger videre utsettelse eller en betalingsordning, kan man ta kontakt med Statens Innkrevingssentral på telefon 75 14 90 00.

  august 9, 2020
 • Høring om endring i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven.

  Samferdselsdepartementet (SD) og Finansdepartementet (FIN) har nå sendt ut et utkast til høringsnotat i forbindelse med endringer i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven. Les mer her

  juni 19, 2020
 • Er din kjøreseddel gått ut?

  Samferdselsdepartementet vil ikke forlenge fristen for fornyelse av kjøreseddel utover 27. mai.Det framgår av et brev til NHO, som først ba om at utgåtte kjøresedler ble forlenget under koronakrisen. Departementet har sjekket at det er kapasitet hos fastlegene for å gi helseattester og politiet til å behandle søknadene, og ser derfor ingen grunn til å

  mai 12, 2020
 • Kynisk og usaklig angrep på taxisjåførene

  Mens taxinæringen ligger nede med nærmest total omsetningskollaps siden 12. mars og ingen kompensasjon er mottatt så langt, finner direktørene for Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet det opportunt å gi landets taxisjåfører et dolkestikk i ryggen. Det er kynisk, sier lederen i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland. Les mer her

  april 22, 2020
 • Kritisk for mange i drosjenæringen.

  Norges Taxiforbund er glad for ordningen med dagpenger for selvstendige, men skuffet over bedriftsstøtteordningen. Summen blir mager for kriserammede drosjeeiere. Les mer her

  april 16, 2020
 • Rullestolbiler forsvinner

  Om to år har vi ikke 70 biler med rullestolrampe på Nord-Jæren, men kanskje fem eller ti, sier Svein Svimbil i Rogaland Taxi. Samferdselsminister Hareide (KrF) er ikke bekymret, men sier han vil følge nøye med. Les mer her

  april 3, 2020
 • Mulig utsettelse av loven og 7 pst mva og status for hjelpetiltak fra Regjeringen

  Hjelpetiltakene som er lovet, drar ut i tid. NAV-systemet er overbelastet. NT er nå utålmodige og presser maksimalt på politikere i posisjon og opposisjon for at dere skal få hjelp! Her er status: 1: Dagpengeordning for selvstendige og frilansere Ordningen skal sikre enkeltmannsforetak inntil 80 prosent av gjennomsnittsinntekt de siste tre år, fra dag 17,

  mars 31, 2020
 • Minimalt med eneretter for taxi

  Ingen fylker har ennå avklart omfanget av enerettsavtaler fra 1. juli, unntatt Møre og Romsdal og Agder, som ikke vil ha noen. Antagelig blir det svært få også i de andre fylkene. Fylkestinget i Møre og Romsdal gjorde vedtak om ikke å innføre eneretter på drosjetransport allerede den 9. desember i fjor. Saken skal vurderes

  mars 30, 2020
 • Frp vil vurdere utsettelse av taxifrislipp.

  Fremskrittspartiet vil vurdere å være med på en utsettelse av den nye «taxiloven». Det sier Bård Hoksrud til bladet TAXI. I så fall kan det bli flertall på Stortinget for dette.Loven skal etter planen iverksettes fra 1. juli. Norges Taxiforbund mener den må utsettes i en situasjon der næringen er kritisk rammet av korona-tiltakene. Nesten

  mars 25, 2020
 • God hjelp til drosjenæringen

  I kveld kom innstillingen fra finanskomiteen på Stortinget, med avklaring på spørsmål mange i næringen har lurt på: 1: NAV skal så snart som mulig legge til rette ordningen med 80 prosent kompensasjon av inntekt de siste tre år, etter 16 dager. 2: De 16 dagene regnes tilbake fra den tid inntektssvikten startet. 12. mars

  mars 19, 2020
 • Brev til Departementet

  Finanskomiteen.Transport og kommunikasjonskomiteen.Samferdselsminister Knut Arild HareideNæringsminister Iselin Nybø Oppfølging av inntektsbortfall for selvstendig næringsdrivende. Norges Taxiforbund er glad for at Stortinget vil innføre en dagpengeordning for å kompensere for inntektsbortfall for enkeltmannsforetak. Dette er svært viktig for våre medlemmer. Vi får nå mange spørsmål om ordningen, men har forståelse for at detaljene ikke er utformet

  mars 17, 2020
 • Spørsmål om permitteringer o.l.

  Mange har spørsmål om permitteringer, moms, den nye dagpengeordningen osv. Myndighetene har ikke klart all detaljer ennå, og derfor kan heller ikke vi gi alle svar. Vi vil oppdatere informasjon etterhvert her, og på vår hjemmeside www.taxiforbundet.no.Som medlem kan du også sende henvendelse til post@nortaxi.no, så svarer vi så fort og godt vi kan. Fylkesleder

  mars 16, 2020
 • Info fra Forbundet.

  NTs leder Øystein Trevland er fornøyd med de to tiltakene som vil bety mye for drosjeeierne – nemlig redusert mva til 8 prosent fra 1. januar i år, og en dagpengeordning for selvstendige næringsdrivende, tilsvarende sykepengeordningen.(Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter

  mars 16, 2020
 • Appell til Regjeringen

  Norges Taxiforbund har sendt en appell om Les brevet til Regjeringen her.

  mars 12, 2020
 • Nei til taxiturer med smittede personer

   Norges Taxiforbund anbefaler at ingen drosjer kjører pasienter som er smittet med koronaviruset. Helsedirektoratet er enig, og vil komme med klare retningslinjer. Konsekvensen kan bli at bil og sjåfør selv blir smittebærer eller kan bli satt i karantene. NT mener Helsevesenet må sørge for spesialtransport av smittede personer

  mars 10, 2020
 • Corona og smittefare

  Coronaviruset er nå registrert i Norge. Siden mange av dere kjører passasjerer fra flyplasser og andre knutepunkter for utenlandsreisende, kan det være greit å være OBS. Følg med på nyheter, spesielt om det kommer informasjon fra norske helsemyndigheter. Pass ekstra på hygienen. Har du antibac i hanskerommet? Unngå å gå på jobb om du føler deg

  mars 9, 2020
 • Interpellasjon fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren.

  Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Taxinæringa og drosjesjåførenes store arbeidsinnsats sikrer både avgjørende beredskap og en viktig transporttjeneste som folk er avhengige av i hele landet. Les hele interpellasjonen her

  januar 29, 2020
 • Anbefaler ikke aksjeselskap.

  Enkeltmannsforetak eller aksjeselskap? Mange drosjeeiere vurderer dette når det siste blir lovlig fra neste sommer. Men statsautorisert revisor Rune Jalving anbefaler ikke å omdanne til AS for ”vanlige” drosjeeiere. Les mer her

  desember 19, 2019
 • Forskrift til ny Yrkestransportlov lagt frem.

  – Regjeringa ønsker eit betre drosjetilbod til passasjerar i heile landet. Folk forventar gode dør-til-dør-tenester, og vi må sjå moglegheitene som ligg i ny teknologi. Endringane i samband med drosjeregelverket er no på plass. Med dei får vi ein drosjemarknad som fungerer betre enn i dag og som legg til rette for meir innovasjon og

  desember 9, 2019
 • Norges Taxiforbund Forbundet ber Departementet vurdere utsettelse av ny lov.

  Det er fra Samferdselsdepartementet varslet at endringene i forskrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) som berører drosjenæringen, skal tre i kraft 1. juli 2020 ‐ samtidig som endringene lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova). Norges Taxiforbund etterlyser nevnte forskrifter og ønsker at de tilgjengeliggjøres for offentlighet så snart som mulig. Dette

  november 29, 2019
 • Taxikalkulatoren legges ned.

  Taxikalkulatoren, som kunne beregne priser på taxiturer i hele Norge, må dessverre avvikles. Dette er vedtatt i Forum for taxisentraler, som har driftet den siden starten i 2013. Årsaken er at det påløper uforholdsmessige høye kostnader for å drifte tjenesten, og det vil også koste for mye å forbedre den slik den burde. Frislippet neste

  november 14, 2019
 • Taxinæringen ser fremover.

  Vi er selvsagt skuffa over vedtaket, men nå skal vi se framover. Næringen må tilpasse seg nye rammer, men kampen for anstendige rammevilkår blir intensivert. sier Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund. Les mer her.

  juni 17, 2019
 • Lov om endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.) vedtatt i Stortinget.

  Tirsdag  4. juni vedtok Stortinget med 52 stemmer mot 46 endringer i Yrkestransportloven som trer i kraft 1. juli 2020. Les vedtaket her.

  juni 7, 2019
 • Oppfordring til markering.

  Charlie omkom etter påkjørsel av et utenlandsk vogntog som ikke klarte norsk vinterføre. Norges Taxiforbund støtter lastebileiernes forbund i å avholde ett minutts stillhet under begravelsen neste onsdag, 3. april, kl 13.00 Vi vil oppfordre de som kan om å markere dette. Helst ikke på eventuell passasjers bekostning, så hver enkelt må ta stilling hva

  mars 28, 2019
 • Forbundet i møte med ekspertgruppen om enklere merverdiavgift.

  Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag. Norges Taxiforbund hadde to viktige budskap til ekspertgruppen: – Innfør nullsats ved kjøp av persontransporttjenester. – Likebehandling av taxinæringen og øvrig kollektivtrafikk. Den lave merverdiavgiftssatsen ble innført i 2004, og i dag er satsen

  mars 15, 2019
 • Krav om pristilbud i Taxi.

  Krav om pristilbud for drosjetjenester kom inn i prisopplysningsforskriften i juli 2018.  Norges Taxiforbund sende via advokatfirmaet Arntzen de Besche brev til Barne- og likestillingsdepartementet med ønske om lengre frist for innføring av kravet. Departementet har oversendt brevet til Forbrukertilsynet for oppfølging. I vedlagte brev fra Forbrukertilsynet varsler de at de nå anser at det

  januar 30, 2019
 • Viktige biler har lys på taket.

  I en taxi med løyve, har sjåføren politets kjøreseddel. Det betyr at sjåføren har kompetanse til syke- og skolekjøring, til å kjøre tenåringen din trygt hjem, eller dine nærmeste trygt til og fra lege og sykehus. En taxi med lampe har plikt til å kjøre uansett når på døgnet du bestiller; ikke bare når sjåføren

  januar 24, 2019
 • Høring – Endring av drosjereguleringen – oppheving av behovsprøvingen mv.

  Samferdselsdepartementet har hatt ute til høring utkast til endringer i drosjereguleringen på alminnelig høring. Les alle høringsuttalelsene her.

  januar 22, 2019
 • Kunnskapsbasert politikk – også for taxi!

  I år fyller Norges Taxiforbund 100 år. Skal det også bli året da et knapt politisk flertall ødelegger drosjeyrket og avvikler samfunnsoppdraget som de selv sa var «viktig» fram til for to år siden? Les mer her

  januar 18, 2019
 • Ikke la politikerne kjøre taxiyrket i grøfta!

  Samferdselsdepartementet har hatt på høring et forslag om deregulering av drosjer i Norge. Forslaget er ikke basert på kunnskap om drosjemarkeder, og vil føre til dårligere tilbud, høyere priser og svekket kvalitet. Høringsrunden bekrefter dette. Les mer her

  januar 16, 2019
 • Statsbudsjettet for 2019 vedtatt i Stortinget

  Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2019 vedtatt et samlet opplegg for skatter, avgifter og toll for 2019 med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Konsekvensene av dette er at drosjene mister særfordelene i vekt- og CO2-komponenten i engangsavgiften.Norges Taxiforbund sendte i slutten av november et brev til Samferdselsdepartementet hvor

  desember 13, 2018
 • Taxiforbundet mener ny avgift vil ramme handikappede.

  I dag har taxibransjen fritak for å betale noe for bilens vekt i engangsavgiften man må betale når man kjøper bil i Norge. Det er dette fritaket regjeringen har foreslått fjernet i statsbudsjettet for 2019, og som Kristelig Folkeparti vil gi sin støtte til under behandlingen av saken i Stortinget i dag. Selve vedtaket er

  desember 3, 2018
 • Forbundet protesterer mot avgiftsøkningen på drosjebiler.

  Mandag 5. desember mellom kl 09:00 og 10:00 vil Norges Taxiforbund markere protest mot forslaget til avgiftsøkning på drosjebiler, foran Stortinget. Under behandlingen av avgiftspolitikken for neste år, får vi støtte fra rødgrønn side, i alle fall Sp og Ap. Finansdebatten starter i Stortinget kl 10.00. I dagene framover kommer de ulike komitéenes innstillinger. Arbeiderpartiets

  november 30, 2018
 • Endring i maksimalprisene fra 1. desember 2018.

  Konkurransetilsynet har justert maksimalprisene i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med gjennomsnitt 2 prosent. Som en følge av dette kan lønnsprosenten i regulert område settes til 40,80 %. De nye maksimalprisene fremgår av endringsforskriften som kan leses ved å trykke her. Ikrafttredelse for nye takster er lørdag 1. desember 2018. Nye takstoblater

  november 28, 2018
 • Uforutsigbart for kunder og næring.

  Taxiforbundet er sterkt kritisk til at det er ESA og Delingsøkonomiutvalget som så tydelig legges til grunn for forslaget. ”Samfunnsoppdraget” og drosjenes plas…s i kollektivtransporten er et perspektiv som forsvant etter at regjeringen ble utvidet. – Forslaget er derfor svært dårlig forankret i fagkunnskap og samfunnsperspektiv, sier forbundets leder, Øystein Trevland. – Nå diskuteres for

  oktober 1, 2018
 • Vi skal ikke være politisk kasteball

  I skrivende stund vet vi ikke i detalj hva samferdselsministeren vil foreslå som ny yrkestransportlov, men brevet til Troms fylkesting fra statssekretær Anders B. Werp (H) viser at vi ikke kan forvente så mye. Taxi overalt, alltid skal avskaffes, og det er ”mer konkurranse” som skal løse problemet med for mange sentraler og løyver i

  september 20, 2018
 • Velkommen til Fagkonferansen 2018.

  Norges Taxiforbund har gleden av å invitere deg til Fagkonferansen 2018!  Konferansen arrangeres hvert annet år, og er næringens faglige og sosiale møteplass. Målet med årets konferanse er å bidra til nytenkning og debatt omkring de endringer og utfordringer som drosjenæringen står ovenfor. Konferansen finner sted på Scandic Oslo Airport den 25. og 26. oktober 2018

  september 13, 2018
 • Ideologisk, ikke kunnskapsbasert reform.

  Om kort tid kommer Samferdselsdepartementets forslag om å fjerne behovsprøving og krav til sentraltilknytning for innehavere av drosjeløyver. En ”reform” som vil svekke tilbudet til forbrukerne, gjøre taxi dyrere og dårligere mange steder, og gi høyst usikker framtid for taxi som yrke. Les mer  i bladet TAXI nr 5, august 2018).

  september 3, 2018
 • Konkurransedirektør for løsarbeidersamfunn

  Det er helt riktig at drosjer på tomgang er sløsing, som konkurransedirektør Lars Sørgård skriver i DN den 23. august. Det er derfor drosjer er antallsregulert – direkte eller indirekte – i de aller fleste land og storbyer. I NRK dagen etter ble to drosjesjåfører i Oslo intervjuet, og meldingen var klar: Det er for

  august 31, 2018
 • Info løyvehavere med forsikring i Nemi (Vardia).

  Det er dessverre blitt gjort betydelig feil i avtaleproduksjonen under sammenslåingen av VARDIA og NEMI Forsikring. Feilen har medført at alle forsikringsavtaler som er flyttet over fra Vardia til Nemi Forsikring med startdato fra 01. august og ut oktober, er produsert med feil pris. Noen kunder har pga dette byttet forsikringsselskap, det beklager vi. Vi

  august 31, 2018
 • Info vedrørende Nemi forsikring (Vardia).

  Norges Taxiforbund  har i dag hatt et nytt møte med NEMI om forsikringer. NEMI innrømmer nå, etter flere møter og press fra NT, at de har priset forsikringene feil.  Økningene er alt for store, og hele prosessen må startes på nytt.  Det vil ta minst et par uker før nye tariffer er klare. Dessverre har

  august 30, 2018
 • Stol ikke på alkometerne som selges i butikkene.

  En 46 år gammel drosjesjåfør er i Jæren tingrett dømt til 15 dagers fengsel for å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand. Retten mener det var uaktsomt å stole på alkometeret han hadde kjøpt. Resultatet viste seg å være feil. Søndag 13. mai i år ble han stanset i en politikontroll i Klepp. Kvelden i forveien

  august 22, 2018
 • Til løyvehavere som har Taxi forsikret i Vardia / Nemi.

  Vardia er blitt oppkjøpt av Nemi forsikring og dette har resultert i  store endringer i taxiforsikringen hos enkelte medlemmer. For å holde en lav premie for de beste kundene, kan dessverre de med dårlig skadestatistikk få en økning. Vardia/Nemi innrømmer at det kan forekomme noen feil, vi ber derfor om at både ny og gammel

  august 21, 2018
 • Krav om pristilbud fra drosjetilbyder.

  Regjeringen ønsker å legge til rette for mer konkurranse i drosjemarkedet. Derfor innføres nå krav om bindende pristilbud. Vi ønsker at drosjetilbyder uoppfordret skal gi taxibrukere et pristilbud for angitt reisevei. Samtidig vil det fortsatt være obligatorisk med taksameter og det er den laveste prisen som er gjeldende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele pressemeldingen

  juni 29, 2018
 • Norsk Transportarbeiderforbund og Norges Taxiforbund enige om ny tariffavtale.

  Lønnsoppgjøret 2018 Norges Taxiforbund og Norsk Transportarbeiderforbund ble mandag 11. juni enige om revisjon av Taxioverenskomsten etter forhandlinger mellom partene. Transportarbeiderforbundet frafalt krav om garantilønn på natt, krav om sikring av lønn ved rabatter og krav om at sko skal inn som en del av uniformseffekten. De frafalt også krav om at minstelønnen skulle heves til

  juni 14, 2018
 • Hva skjer med framtiden i næringen?

  Som kjent arbeider Regjeringen med å ny Yrkestransportlov. I tillegg så har regjeringen fått pålegg om å se på behovsprøvingen i Norge.  Dette gjør at vi går en spennende framtid i møte. Vi vil her legge inn relevante artikler fra Regjeringen, Norges Taxiforbund og media, så følg oss. 12.03.2019        Velfungerende taximarked eller løsarbeidersamfunn, Dale? 10.03.2019         

  april 19, 2018
 • Mytebygging om taxipriser.

  I Oslo steg drosjetakstene med 37 prosent fra 2007 til 2015, betydelig lavere enn de 104 prosentene som det har blitt hevdet i ulike medieoppslag. De siste fire årene har drosjeprisene steget marginalt mer enn konsumprisindeksen. Les mer her

  mars 8, 2018
 • Endring i MVA fra 10 % til 12%.

  Stortinget har vedtatt å øke den reduserte merverdiavgiftssatsen for budsjettåret 2018 fra 10 til 12 prosent. Satsen på 12 prosent vil gjelde for omsetning, uttak og formidling av Persontransporttjenester. Overnattingstjenester i hotell mv. Inngangsbilletter til museer, fornøyelsesparker og større idrettsarrangement.  Endringen trådte i kraft 1. januar 2018. Norges Taxiforbund har anmodet Konkurransetilsynet om at takstene

  januar 8, 2018
 • Uber er ikke delingsøkonomi.

  Avgjørelsen viser at Uber ikke hadde noe i Delingsøkonomiutvalget å gjøre, sier direktør Roar Refseth i Norges Taxiforbund.  Dagens avgjørelse i EU-domstolen stadfester at Uber ikke er delingsøkonomi eller bare en teknologiplattform, men taxivirksomhet, og skal behandles deretter i nasjonale lovverk. Avgjørelsen er logisk og kom ikke uventet, ettersom generaladvokaten allerede i mai innstilte på

  desember 20, 2017
 • Vil delta konstruktivt om drosjereform.

  Norges Taxiforbund vil delta konstruktiv i debatten om utformingen av et nytt lovverk, og ser flere positive sider i startpunktet som Regjeringen har offentliggjort i dag, gjennom sitt svar til ESA. Samtidig er det klart at oppheving av behovsprøvingen vil skape nye utfordringer for tilbudet til kundene. Vil kommuner og fylkeskommuner subsidiere et døgnåpent drosjetilbud,

  desember 12, 2017
 • MEDLEMSTILBUD
  november 15, 2017
 • Endring i maksimalprisene fra 15. november.

  Konkurransetilsynet har justert maksimalprisene i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med gjennomsnitt 1,5 prosent. Konkurransetilsynet har i en e-post til Norges Taxiforbund informert om at dersom den foreslåtte økningen i den lave merverdiavgiftssatsen fra 10 % til 12 % blir vedtatt i Statsbudsjettet for 2018, vil de gjøre en ny vurdering av

  november 15, 2017
 • Nå handler det om taxi, Andreassen.

  Det er interessant hvordan professor Tor W. Andreassen nå forsøker å vri fokus, og rømme fra sin rolle i det som har vært en krig om drosjemarkedet i Oslo-området de siste tre årene, skriver Atle Hagtun i Norges Taxiforbund. Les hele innlegget her.

  november 1, 2017
 • ESSO AVTALEN

      Som medlem i Norges Taxiforbund får du nå enda bedre betingelser på drivstoff og vask .                         På PUMPEPRIS                             LISTEPRIS       Diesel         90 Øre/l                              172 Øre/l       Bensin        85 Øre/l                               85 Øre/l   Du får også 35% på bilvask og 15% på rekvisita. Ønsker du denne avtalen, ta kontakt med oss i Fylkesforeningen på  telefon 51 54 00 20 så

  oktober 24, 2017
 • Mulig å erstatte taksameter, men ikke straks.

  Justervesenet mener det er mulig å sette krav til en skybasert app som kan brukes som alternativ til dagens taksameter i drosjer, men mange avklaringer av krav og teknologi må gjøres før det kan skje. Ubers app tilfredsstiller ikke kravene som stilles til taksametre i dag. Les mer her

  oktober 23, 2017
 • Dette sier partiene om drosje i sine programmer.

  Her er litt å tygge på, dette er hva bladet TAXI kan finne om taxinæringen i de forskjellige partiers program. Så må hver og en gjøre seg opp en egen mening, og ha et godt valg. Les mer her

  september 1, 2017
 • Taxiforbundet i nye lokaler.

  Norges Taxiforbund  flytter fra leide lokaler på Fyrstikktorget, Helsfyr, til egen kjøpt seksjon i Jerikoveien 26 på øvre Furuset. På bildet ser vi direktør Roar Refseth og styreleder Øystein Trevland foran bygget, som også skal pusses opp noe utvendig. NT vil ha den øverste (4.) etasjen, og har også noen kontorer til utleie. Kontoret vil

  august 17, 2017
 • På høring: Krav om pristilbud fra drosjetilbyder.

  Regjeringen ønsker å legge til rette for mer konkurranse i drosjemarkedet med krav om bindende pristilbud. Vi ønsker at drosjetilbyder uoppfordret skal gi taxibrukere et pristilbud for angitt reisevei. Samtidig vil det fortsatt være obligatorisk med taksameter og det er den laveste prisen som er gjeldende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken her

  juli 12, 2017
 • Klare samfunnsinteresser bak behovsprøvingen av drosjer.

  En behovsprøvd løyveordning er et middel for samfunnet til å sikre et tilstrekkelig tilbud av drosjetjenester i hele landet, til alle tider av døgnet. Uten dette kan man ikke få et tilbud på ulønnsomme tider og steder. Dette gjelder like mye i byene som på landet. Dette er blant konklusjonene i en rapport fra Oslo

  juni 29, 2017
 • Uber bløffer om ESA-saken.

  Kravet om løyve for å drive drosjevirksomhet i Norge vil ikke bli endret. Ubers virksomhet vil fortsatt være ulovlig. Nå må den ta slutt, sier leder for Norges Taxiforbund, Øystein Trevland. Piratvirksomheten Uber har drevet ulovlig drosjevirksomhet i Oslo-området i to og et halvt år. Til nå er ca 200 sjåfører straffet med bøter, inndragning

  juni 13, 2017
 • Fylkeskommunane og Oslo kommune kan stille miljøkrav til drosjene.

  Regjeringa har eit mål om mindre utslepp frå samferdselssektoren og legg difor til rette for miljøvennlege løysingar. No kan fylkeskommunane og Oslo kommune påleggje både dei som har og dei som blir tildelt løyve, krav om å nytte låg- eller nullutsleppskøyretøy i drosjeverksemda, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  mars 26, 2017
 • Har du husket å melde deg på Årsmøtet?

  Husk å melde deg på Årsmøtet 1. april 2017 kl. 10:00. Dette gjelder også de som bare skal være med under selve møtet. Dette er pga bestilling av lunsj som er gratis for alle delegater.  ring 51 54 00 20  og meld din ankomst allerede i dag.

  mars 24, 2017
 • Årsmøtet – Påmelding innen 15 Mars

  Husk å melde dere på årsmøtet. Påmeldingsfrist er den 15 Mars. Påmelding kan gjøres her:

  mars 5, 2017