SYKEFRAVÆR OG SYKEPENGER – OPPDATERT INFO

Kan vi godta at ansatte holder seg hjemme med egenmelding hvis de mener de kan ha blitt smittet av korona eller har symptomer på smitte?Den utvidede retten til å bruke egenmelding opphører fra 1. juni. Du kan fortsatt velge å godta egenmelding de første 16 dagene, men for sykefravær som oppstår fra 1. juni, kan du i stedet velge å kreve sykmelding fra dag fire.Må vi betale arbeidsgiverperioden på 16 dager?Ja, du skal betale sykepenger i hele arbeidsgiverperioden, men når sykefraværet skyldes korona, kan du kreve refusjon i ettertid. Dere utbetaler fortsatt sykepenger i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 dagene av sykefraværet.I ettertid søker dere om refusjon fra dag 4 i et eget skjema.

Fristen for refusjonskrav er forlenget fra tre til ni måneder som en midlertidig ordning i forbindelse med pandemien. Dette er ment som en service til arbeidsgiverne og er ikke et signal om lang saksbehandlingstid i NAV. Gå til informasjon og skjema for refusjonsordningen

Hvem har rett til sykepenger?

Alle som er borte fra arbeidet på grunn av Covid-19 eller mistanke om at de har fått denne sykdommen, kan ha rett til sykepenger. Under pandemien er det ikke lenger krav til personlig oppmøte for å få sykmelding. Les om reglene for sykmelding ved koronavirus.

Hva med ansatte som pendler mellom Norge og utlandet?

Les om hva som gjelder når en arbeidstaker må i karantene ved innreise til Norge.

Hva med de ansatte som var sykmeldt før vi måtte permittere?

Ansatte som blir syke før permitteringen trer i kraft, har rett til sykepenger. Ansatte som fortsatt er permittert når de blir friskmeldt, må søke om dagpenger.Jeg har en sykmeldt ansatt. Hva skjer med aktivitetskravet ved 8 uker?

NAV vurderer fortsatt aktivitetskravet ved 8 ukers sykefravær. Under korona-epidemien går hensyn til smittevern foran kravet til aktivitet.Hvis du som arbeidsgiver kan tilrettelegge for arbeid hjemmefra, snakk med din ansatte om muligheten.

Vil NAV innkalle til dialogmøte 2?

Sykefraværsoppfølgingen vil foregå på en slik måte at NAV bidrar til å minimere risikoen for smittespredning. NAV vil fortsatt avholde dialogmøter, men fortrinnsvis på telefon eller video. Vi vil legge vekt på om du, arbeidstakeren eller legen har bedt om et møte.

Hvis du ønsker dialogmøte, kontakt NAVs arbeidsgivertelefon – 55 55 33 36 – eller gi svar på nav.no/dinesykmeldte hvis du får spørsmål om det der.