LITT INFO OM REGELVERK JUSTERVESEN

Taksameter (fra regelverket)For taksametre skal det betales årsavgift per taksameter.Hva innebærer det i praksis?Årsavgiften fastsettes årlig av Nærings- og fiskeridepartementet, og skal finansiere Justervesenets tilsyn med taksametre i drosjer.

Årsavgiften skal betales når bruker mottar faktura fra Statens Innkrevingssentral på vegne av Justervesenet. Årsavgiften betales uavhengig av om det blir ført tilsyn med taksameteret eller ikke det gjeldende året. Alle er med på å betale for tilsynet i bransjen, mens Justervesenet kun utfører tilsyn hos et utvalg. På denne måten sørger Justervesenet for målrettet tilsyn tilpasset risiko ved feil i målingene, og å ha tilstrekkelig kunnskap om feilsituasjonen i målingene. Dette bidrar til tillit og like konkurransevilkår i bransjen for en kostnad som er langt lavere enn om alle ble ført tilsyn med.

Årsavgift per taksameterÅrsavgiften betales per taksameter.For årets årsavgift se forskrift om målenheter og måling § 6-2 om årsavgifter for tilsyn.

Det skal lønne seg å følge regelverket. Dersom det ved tilsyn avdekkes brudd på regelverket ilegges et avviksgebyr som skal dekke Justervesenets oppfølging av regelbruddet.§ 6-2.Årsavgift for tilsyn.

Den som bruker måleredskap eller utfører målinger som angitt i tabellen, og som driver virksomhet per 1. mars, skal betale følgende årsavgift:

Tabell 11. ÅrsavgiftTaksametre (per måleredskap) – 2 350