Spørsmål og svar

DIGITALE SYKEMELDINGER FRA LEGEDisse kommer inn i Altinn på virksomhetsnummeret som ligger under ditt organisasjonsnummer. Dette nummer finner du ved å gå inn på Altinn på organiasjonsnummer og «VIS ALLE AKTØRER» Her får du opp underenheter hvor sykemeldinger havner

FRA ALTINN:VirksomhetsnummerI tillegg har alle som driver næringsvirksomhet og/eller har meldt at de skal ha ansatte, en egen virksomhet/underenhet, med tilhørende virksomhetsnummer. Den som driver virksomhet på flere steder og/eller i ulike bransjer, har ofte en virksomhet med tilhørende virksomhetsnummer for hver av disse. Du finner oversikt over eventuelle virksomhetsnummer ved å søke på «Finn foretak/selskap», gå inn på siden til det aktuelle foretaket og deretter velge «Oversikt over registrerte virksomheter». Virksomhetsnummeret brukes blant annet ved innsending av a-melding

Kan jeg permittere ansatte som er sykmeldt?

Ja, du kan permittere arbeidstakere selv om de er sykmeldte. Ditt ansvar for lønnsutbetalingene opphører den dagen permitteringen begynner. Dette gjelder også i arbeidsgiverperioden for sykepenger (de første 16 dagene). NAV overtar ansvaret fra permitteringstidspunktet og sørger for utbetalingen dersom den ansatte har rett til sykepenger.

Når NAV skal overta ansvaret for sykepenger, må du

sende en korrigert inntektsmelding til NAV

be den ansatte ettersende sykepengesøknaden til NAV fra Ditt sykefravær på nav.no

Hvis arbeidstakeren allerede er 100% permittert og blir sykmeldt etter permitteringsdatoen, trenger du ikke sende inntektsopplysninger til NAV.

Kan jeg permittere en ansatt som får omsorgspenger?

Ja, det kan du gjøre. Du sender ut varsel om permittering på vanlig måte og du betaler lønn i arbeidsgiverperioden.

Hvordan kan jeg være sikker på at permitteringen er gyldig, og at de ansatte får pengene sine?

Du kan permittere dersom virksomheten din reduseres eller stanses i en periode . Dette går fram av Hovedavtalen LO NHO.

Vi tar stilling til om permitteringen gir rett til dagpenger når vi behandler søknaden. Det vil si at vi vurderer om permitteringen skyldes at bedriften har redusert eller stanset virksomheten på grunn av forhold du ikke har hatt mulighet til å påvirke.

Kan også tilkallingsvikarer permitteres?

Tilkallingsvikarer/ringehjelper som ikke har krav på arbeid frem i tid i arbeidskontrakt/avtale, kan ikke permitteres og har ikke krav på lønnskompensasjon. Du skal kun varsle tilkallingsvikarer som har oppdrag om permittering. Dersom tilkallingsvikaren ikke har oppdrag kan du bli bedt om å bekrefte mangel på oppdrag, slik at tilkallingsvikaren kan legge denne bekreftelsen ved søknad om dagpenger.

Har tilkallingsvikaren avtale om å jobbe i en periode og rammes av permitteringen, skal du varsle vikaren på vanlig måte.

Permitteringen gjelder kun så lenge den avtalte vikarjobben varer. Det vil si siste dagen for det avtalte oppdraget.

Kan jeg utsette permitteringen før den er iverksatt?

Ja, det kan du. Hovedavtalen LO NHO (NHO § 7-7 punkt 9) sier at du må utsette til en ny gitt dato og varsle den ansatte så raskt som mulig. Hvis denne datoen er lenger enn fire uker frem i tid bør du gi et nytt permitteringsvarsel. Hvis bedriften er bundet av andre avtaler kan det gjelde andre vilkår.

Kan jeg forlenge permitteringen?

Ja, det kan du. Men du kan bare forlenge innenfor maksimal permitteringsperiode på 49 uker innenfor de siste 18 måneder. Ifølge Hovedavtalen LO NHO gjelder da vanlige permitteringsregler der du gir nytt permitteringsvarsel etter gjeldende varselfrist på minimum 14 dager (2 dager ved uforutsett hendelse). Hvis bedriften er bundet av andre avtaler kan det gjelde andre vilkår.

Kan jeg endre permitteringsgraden?

Ja. Hvis du utvider permitteringsgraden må du vurdere om du etter gjeldende avtaler må gi et nytt permitteringsvarsel der du oppgir ny permitteringsgrad. Du trenger ikke betale ny lønnsplikt hvis du utvider permitteringsgraden.

Kan den ansatte ta ferie under permittering?

Ferie avvikles som normalt og teller ikke som permitteringstid.

Ferieloven gjelder når arbeidstaker er permittert. Innenfor ferielovens bestemmelser kan du pålegge arbeidstaker å avvikle ferie i permitteringstiden.