Påbud om munnbind i Taxi fra mandag

Påbyr munnbind på kollektivtransport og ved sykehjemsbesøk

Stavanger kommune innfører ved ny lokal forskrift påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport og ved besøk på alders- og sykehjem. Påbudet trer i kraft natt til mandag 28. desember.

Beredskapsledelsen vedtok ny lokal forskrift lørdag 26. desember. Den gjelder fram til 15. januar 2021, og erstatter gjeldende forskrift som er basert på smittesituasjonen i begynnelsen av desember. Siden har smitten økt, med en foreløpig topp julaften med 36 påviste smittetilfeller. Selv om smittetallet var nede i ni 1. juledag ventes en smitteøkning i dagene som kommer.

  • Vi er urolige for smittesituasjonen og ønsker å være føre var. Derfor innfører vi ny forskrift nå. Ny forskning viser at bruk av munnbind er effektivt mot dråpesmitte. Det er derfor et relativt enkelt tiltak som vi alle kan benytte oss av, med stor effekt, sier ordfører Kari Nessa Nordtun. Ordføreren bruker sin fullmakt til å innføre ny lokal forskrift.

Munnbind der ikke avstand kan overholdes

Påbudet om bruk av munnbind gjelder bruk av buss, taxi, tog og annen kollektivtransport der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. Påbudet gjelder også innendørs på stasjonsområder. Stavanger kommune påbyr også bruk av munnbind for besøkende ved alders- og sykehjemmene. Hittil har dette vært en oppfordring. Ansatte ved alders- og sykehjem har allerede brukt munnbind på jobb i lenger tid. Påbudene om munnbind gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind.

Kan komme flere påbud
Stavanger kommune har delt sitt forslag til nye tiltak med nabokommunene på Nord-Jæren. Siden smittesituasjonen er ulik fra kommune til kommune, er det bare Stavanger som vedtar påbud om bruk av munnbind på dette tidspunktet.

  • Vi må ivareta våre innbyggere. Vi gjør dette vedtaket ut fra den smittesituasjonen som er i Stavanger i øyeblikket. Hvis situasjonen ser lysere ut i januar så kan vi oppheve forskriften igjen. Men hvis smittespredningen forverres ytterligere, blir det aktuelt å innføre flere tiltak, sier Nessa Nordtun.

I den nye lokale forskriften for smitteverntiltak i Stavanger ligger at ved økt smittespredning som ikke er begrenset til en eller noen få grupper, kan det bli aktuelt å innføre flere påbud, og eventuelt forbud. Da kan det bli påbud om bruk av munnbind på offentlig sted, påbud om forsterket overholdelse av avstand ved serveringssteder og forbud mot idretts- og fritidsaktiviteter på mer enn ti personer. Det kan også bli aktuelt å stenge anlegg og virksomheter.

Med utgangspunkt i at den forverrede smittesituasjonen i stor grad gjelder et avgrenset miljø og at innføring av påbud om bruk av munnbind vil redusere risikoen for videre smittespredning, vurderes det per nå ikke å være nødvendig å innføre ytterligere tiltak rettet mot den generelle befolkningen.

Vedtak fattet 26.12.20:

Med hjemmel i lov om vern mot smittsomme sykdommer av 05.08.1994 nr. 55 (smittevernloven) § 4-1 og i henhold til fullmakt fra Stavanger kommunestyre ved vedtak 16.11.2020, vedtas følgende endringer i midlertidig forskrift 15. desember 2020 nr. 2740 om smitteverntiltak, Stavanger kommune, Rogaland:

§ 3 endres slik:

§ 3 Definisjoner  

     Med følgende uttrykk i forskriften her forstås: 

a.           Arrangør: Den som er ansvarlig for gjennomføringen av arrangementet.  

b.           Arrangement: Definisjonen av arrangement i covid-19-forskriften § 13 legges til grunn i denne forskriften. 

c.           Avstandskrav: De til enhver tid gjeldende nasjonale regler og retningslinjer for smittevernfaglig begrunnet avstand i tilknytning til covid-19-pandemien, eller lokale regler og retningslinjer hvor disse avviker fra de nasjonale.

Ny § 4a skal lyde:

§ 4a Påbud om munnbind    

     Det er påbudt å bruke munnbind i kollektiv- og taxitransport når det ikke er mulig å overholde avstandskrav. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. 

     Det er påbudt å bruke munnbind for alle besøkende i alders- og sykehjem. Alders- eller sykehjemmet kan etter en konkret vurdering gjøre unntak for påbud om bruk av munnbind for besøkende til kritisk syke eller døende pasienter under opphold på pasientens rom.      

     Påbud i første og annet gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Barn under 2 år skal ikke under noen omstendighet bruke munnbind.    

Forskriften trer i kraft 28. desember 2020 kl. 00.00, og gjelder frem til 15. januar 2021

kl. 24.00.