Skattefri omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap

Mange innehavere av enkeltpersonforetak stiller seg spørsmålet om det er hensiktsmessig å gjennomføre en skattefri omdanning til aksjeselskap. Ved denne vurderingen er det flere momenter som må hensyntas. Les mer her