ANSATTE MED COVID 19 – SYKEPENGER – MERK AT ARBEIDSGIVER MÅ BETALE 16 DAGER MEN KAN SØKE REFUSJON

§ 3-2.ANSVAR FOR SYKEPENGER FOR ARBEIDSGIVER

For fravær fra arbeidet som skyldes covid-19-pandemien, skal arbeidsgiver betale sykepenger i et tidsrom på opptil tre kalenderdager, inkludert dager med delvis fravær.

Arbeidsgiver utbetaler sykepenger fra 4. til 16. dag og krever refusjon fra trygden. For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon, må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes covid-19-pandemien.

Sykepengene etter første og andre ledd beregnes etter folketrygdloven § 8-28. Dersom arbeidsgiver ikke betaler sykepenger som han eller hun er forpliktet til å yte, skal trygden utbetale sykepengene og kreve tilbake det arbeidsgiver skal utbetale etter første ledd, se folketrygdloven § 8-22.