OVERGANG FRA ENKELTMANNSFORETAK TIL AS

Under Årsmøtet til Fylkesforeningen 27. juni på Sola hadde Glenn Tuxen et innlegg vedrørende overgang fra enkeltmannsforetak til Aksjeselskap som en kan gjøre etter 1. november 2020. Her er et resymé fra innlegget.:

FORDELER – ULEMPER Hva ønsker jeg å oppnå med en overgang til AS

Eksponering av risiko er en viktig faktor. Hva slags risiko ligger det å drifte løyver.

Ønsker jeg å beholde fleksibiliteten mellom drifts-selskap og privatøkonomi

I ENK er det større fleksibilitet med hensyn til å flytte penger fra privat. I et AS vil alle uttak eller belastninger av privat karakter bli uttak av lønn og må innberettes som lønn. I et ENK kan dette føres som privatuttak av bedriften uten noen form for lønn.

• Skattefri omdannelse av Enkeltmannsforetak til AS

• Må sendes inn før 30.06 til foretaksregisteret

• En del papirer må fylles ut

• Enkeltmannsforetaket må ha minst 30.000 i positiv
egenkapital. Er egenkapital negativ eller under
30.000 går det ikke.

• En revisor må bekrefte omdannelsen

• Får skatte og regnskapsmessig virkning fra 01.01 i det
året du sender inn

• Får omregistrert biler uten avgift, (og for så vidt
eiendom uten dokumentavgift)

• Foretaksregisteret tar 5.570 kr for å opprette AS.

• Stifte AS og så «overføre» virksomheten

• Kostnad 5.570 + evt rådgiver. Minimum 30.000 i
aksjekapital

• Overføring skal skje til virkelig verdi

• Takst biler mv

• Må betale omregistreringsavgift for å overføre bilene.

• Goodwill/merverdier i solgt virksomhet

• Risikerer spørsmål fra skattemyndigheter
(tilleggsskatt, renter mv hvis skattemyndigheter er
uenige)

• Løsning anbefales ikke

NYE PLIKTER VED AS

• Nytt organisasjonsnummer

– Må kontakte alle leverandører, riktig firmanavn på alle fakturaer

• Minst 2 nye bankkonti, driftskonto og
skattetrekkskonto

• Styre kan være 1 person, kan være lik eier og daglig
leder.

• Må rapportere til Aksjonærregisteret 1 gang pr år (frist
31. januar vanligvis)

• Store bøter ved forsinkelse

• Må utarbeide Årsregnskap med noter uansett
størrelse på virksomhet

• Må leveres Foretaksregisteret innen 31.07 hvert år,
bøter ved forsinkelse

• Selskapet tvangsoppløses hvis du er mer enn ca 9
måneder forsinket

• Må levere skattemelding på AS i tillegg til
skattemelding Privat

• Frist 31.05. som tidligere

• Revisjonsplikt hvis omsetning over 6 millioner

SYKEPENGER

• Alle ansatte får sykepenger, inklusive eiere i et AS

• Staten dekker sykepenger etter at
arbeidsgiverperioden på 16 dager er passert (som for
andre ansatte)

• Kronisk syke, får dekning fra 1 dag.

• Staten dekker inntil 6G (Pr dato 599.148).

• G beløpet endres 1 mai hvert år, trygdeoppgjøret.

• Men dekker den lønna du har bevilget deg selv (ingen
lønn ingen sykepenger)

• Hovedregel er lønn siste 3 mnd før sykemelding

Folketrygd – Pensjon

• Er du født i 1963 eller senere tjener du opp pensjon
på lønn inntil 7,1 G, ca 710.000

• Er du født før 1954 tjener du opp pensjon på lønn
mellom 1 og 12G (mellom 100.000 og1.200.000), men
mest inntil 6G

• Mellom løsning for de født mellom 1954 og 1963.

OTP

Alle ansatte inklusive eiere er med i ordningen

LÅN

• Person og AS er separate juridiske enheter

• Person er derfor ikke ansvarlig for gjeld i AS

• Mange Banker vil kreve garantier fra eiere

• Evt sikkerhet i egen bolig mv

• Mange vil oppleve dårligere lånevilkår, høyere renter

Råd: Avklar mulighetene og konsekvensene med banken tidlig i en prosess mot AS

Konkurs

• Ikke ansvarlig for gjeld er hovedregel

• Har du garantert, hefter du personlig

• Konkursbo kan stille styre og daglig leder til ansvar

• Manglende skattetrekk

• Drevet for kreditors regning

• Sammenblanding med privatøkonomi

• Ikke utbetalt lønn til ansatte ved konkurs dekkes av statens garantiordning, men dette gjelder ikke daglig leder.

SAMARBEID FUSJON

• Ønsker du og drive taxivirksomhet sammen med en eller flere andre eiere.

• Ved AS kan dere skattefritt fusjonere virksomhetene

• Gjelder mye det samme som ved omdannelse, omregistrering biler f.eks

• Men mye papirarbeid og kostnader ved fusjon.

• Kan selge aksjer til andre slik at det blir flere eiere i aksjeselskapet

SKATTEMESSIGE FORHOLD

NÅR HELE OVERSKUDDET TAS UT

En sammenligning av inntekt i de to driftsformene viser at ENK kommer litt gunstigere ut når inntekten/overskuddet er som følger:

INNTEKT SKATT ENK SKATT AS

Kr 500.000 kr 165.814 kr 168.950

Kr 750.000 kr 271.352 kr 2788.00

Kr 1.000.000 kr 387.315 kr 404.787

DELVIS UTBYTTE I STEDET FOR LØNN MED OVERSKUDD 1 000 000, SUM SKATT/AVGIFT

ENK AS MED ALT LØNN AS 600 LØNN /UTBYTTE

kr 387.315,00 kr 404.787,00 kr 394.743,00

Også her blir det mer skatt på et overskudd på en mill. ENK gir 387.315 i skatt, AS hvor alt tas ut i lønn gir 404.787 i skatt og siste kolonne med lønn 600.000 og resten i utbytte gir 394.743 i skatt

OPPSUMMERING

• Kostnad ved å etablere AS

• Merkostnad ved å drifte et AS (evt merarbeid hvis du
gjør alt selv)

• Litt høyere skatt ved AS og lønn/utbytte enn å ha
enkeltmannsforetak

• Kan utsette beskatning ved å la overskudd ligge i AS,
men mest aktuelt ved høye inntekter.

• Noe bedre sykepengeordning dog kan dette rettes på
ved kjøp av forsikring

• Ikke ansvar for gjeld personlig – hvis du ikke har
garantert.

• Mange vil få dårligere lånevilkår i AS

Fordel med AS hvis du ønsker å drive sammen med andre

Glenn Tuxen oppsummering:

Fleksibiliteten ved å bruke private fordeler som rammelån ved ENK blir borte i et AS. Skattemessig tilnærmet samme situasjon, dog ingen fordel med AS. Alt som tas ut fra AS blir lønn. Mer offentlige krav med rapportering fra det offentlige ved AS. Sykepenge-ordningen er noe bedre i AS men tilleggsforsikring kan kjøpes i ENK. Som enkeltperson ser jeg få fordeler med AS men dersom flere går sammen er dette en god løsning.

Vurderinger må den enkelte gjøre selv i forhold til sin drift.