Dispensasjon fra kravet om garanti for drosjeløyve er opphevet fra 01.07.2020.

Dispensasjon fra kravet om garanti for drosjeløyve i forbindelse med
utsatt iverksettelse av det nye regelverket
Vi viser til Stortingets lovvedtak 113 L (2019-2020) av 3. juni 2020 om utsettelse av ikrafttreden av det nye drosjeregelverket fra 1. juli 2020 til 1. november 2020.
Det nye drosjeregelverket viderefører et krav om tilfredsstillende økonomisk evne for
løyvehaver. Kravet om garanti opphører imidlertid 01.07.2020, slik at kravet til økonomi vil være oppfylt
om søker ikke har vesentlige, forfalte men ikke betalte gebyr-, avgifts- eller skatterestanser eller er under konkursbehandling.

Noen selskaper har automatisk sagt opp garantien mens andre ikke har gjort det. Det kan være lurt å sjekke om din garanti er oppsagt fra 01.07.2020.