Mulig utsettelse av loven og 7 pst mva og status for hjelpetiltak fra Regjeringen

Hjelpetiltakene som er lovet, drar ut i tid. NAV-systemet er overbelastet. NT er nå utålmodige og presser maksimalt på politikere i posisjon og opposisjon for at dere skal få hjelp!

Her er status:

1: Dagpengeordning for selvstendige og frilansere

Ordningen skal sikre enkeltmannsforetak inntil 80 prosent av gjennomsnittsinntekt de siste tre år, fra dag 17, gjeldene fra 13. mars. Ordningen skal driftes av NAV, og den er ennå ikke kommet på plass, slik at det kan søkes om penger fra den.

Vi ber alle forberede seg på å søke, ved å skaffe den nødvendige oversikten og eventuelt nødvendige dokumenter. Inntekter de siste tre år hentes antagelig automatisk fra Skatteetaten, men sjekk også selv. Hvis det er netto overskudd på driften etter 13. mars vil det komme som fradrag på støtten.

2: Egen sosialhjelpsordning

I påvente av dagpengeordningen som nevnt over, har Stortinget vedtatt at de samme gruppene skal kunne få sosialhjelp gjennom det lokale NAV-kontoret, uten at de tradisjonelle kravene for sosialhjelp skal måtte oppfylles.

Også denne ordningen må tilrettelegges, og ifølge Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) må det en lovendring til. De kan samtidig ikke si noe om når denne skal behandles i Stortinget, eller iverksettes. Det er senest purret fredag 27. mars, og vi etterspør ny informasjon jevnlig.

Vi anbefaler de som er i akutt behov for penger å søke sosialhjelp uansett, på den vanlige måten. Oppgi at du er selvstendig næringsdrivende, og vis til den spesielle ordningen for disse.

3: Hjelpeordning for bedrifter

Regjeringen lanserte fredag 27. mars en ny pakke – «kontantstøtte» til bedrifter som har mistet inntektsgrunnlaget, blant annet for å bidra til faste utgifter «som husleie, forsikring etc». Pakken fikk kritikk fra opposisjonen, og det kan komme endringer og klargjøringer i løpet av uka.

Denne ordningen skal ikke administreres av NAV, men ha en egen digital løsning via bankene. Den ventes å bli iverksatt i løpet av kommende uke, men det gjenstår å se.

Taxisentraler og andre bedrifter (inkludert enkeltmannsforetak) bør kunne søke på denne ordningen. Nærmere informasjon blir gitt når premissene er klare. Klargjør dokumentasjon på inntektsbortfall og faste utgifter.

Hvis drosjeeiere skal søke på denne ordningen, må det være som bedrift, og med bedriftens tall.

Sannsynligvis vil lønnsutgifter ikke være del av utgiftsgrunnlaget, da de dekkes av permitteringsreglene og ordningen over, som skal dekke drosjeeiers lønnsinntekt.

Vi kommer tilbake med informasjon om grenseoppgang mellom ordningene, når reglene er klare.

4: Andre tiltak
Sentralers og drosjeeieres arbeidsgiveransvar – spesielt rundt permitteringsreglene – er det orientert grundig om av vår fylkesleder i Oslo, Glenn Tuxen, på den interne Facebooksiden «Taxieiere i Norge – NT-medlemmer». Meld deg inn der om du ikke alt er med.
Andre spørsmål om permitteringer kan sendes glenn@tuxen.co.

Spørsmål til forbundet sendes til post@nortaxi.no eller via Min Side på taxiforbundet.no. Unngå å spørre på den åpne Facebooksiden. Vi anonymiserer avsender og spørsmål, og legger ut hvis det er spørsmål og svar som kan være relevante for andre også.

Informasjonssider

Norges Taxiforbund følger situasjonen løpende, og legger ut relevant informasjon til medlemmene på FB-siden «Norges Taxiforbund» og nevnte interne siden.

I tillegg oppdateres hjemmesiden taxiforbundet.no. På Min side finner du en oppdatert oversikt over «Ofte stilte spørsmål». Vi har også Facebooksiden «Taxi – overalt, alltid» som en kanal mot samfunnet generelt