Siste fra Finansdepartementet

Inntektssikring til selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Det vises til den politiske enigheten på Stortinget om at selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 pst. av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Det fremgår av den politiske enigheten at forslaget vil tre i kraft umiddelbart, og utbetalingene vil skje så raskt Nav får på plass en teknisk løsning for ordningen.Behovet for teknisk tilrettelegging og justeringer i regelverk, samt hensynet til Navs kapasitet, tilsier at det vil ta noe tid før en slik ordning kommer på plass. På kort sikt, frem til ordningen kommer på plass, vil økonomisk sosialhjelp fra kommunene være den stønadsordningen som kan sikre en inntekt for selvstendige næringsdrivende og frilansere. Disse gruppene har som kjent i dag ikke rett til dagpenger, slik som arbeidstakere.Økonomisk sosialhjelp er en strengt behovsprøvd ordning, der det i utgangspunktet stilles strenge krav til at søker bruker oppsparte midler mv. før stønad kan gis. Regjeringen er imidlertid innstilt på å legge frem forslag om å innføre en hjemmel i sosialtjenesteloven som pålegger kommunene å yte inntektssikring i disse situasjonene, samtidig som de får hjemmel til å se bort fra de vanlige kravene om å først bruke oppsparte midler mv. Kommunal sosialhjelp vil da fungere som en midlertidig inntektssikring frem til det tidspunktet Nav er i stand til å utbetale midler fra den nye ordningen som etableres.Regjeringen legger opp til at kommunene refunderes for merutgifter til sosialhjelp som følge av dette, etter at den nye ordningen i Nav er kommet på plass. Videre er det lagt opp til å kompensere kommunenes merkostnader til administrasjon for økte utbetalinger av sosialhjelp. Denne må endelig fastsettes etter at den nye ordningen fra Nav er etablert, og må ses i sammenheng med kompensasjon av kommunenes øvrige merutgifter til håndtering av virusutbruddet.Dersom det på Stortinget er politisk oppslutning om at selvstendig næringsdrivende og frilansere, inntil en ny ordning er på plass, bør ha tilgang til midlertidig inntektssikring gjennom økonomisk sosialhjelp, kan det anmodes om at regjeringen raskt kommer tilbake til Stortinget med et konkret forslag.

Med hilsen Jan Tore Sanner