Vedtekter

VEDTEKTER FOR NORGES TAXIFORBUND avd. ROGALAND

 

Vedtatt på årsmøtet 23. april 2005.

Revidert Årsmøtet 21.april 2007, Årsmøtet 9. april 2011, Årsmøtet 21. april 2012, Årsmøtet 13. april 2013 og Årsmøtet 26. april 2014. Årsmøtet 14. april 2018

 

 • 1. FORENINGENS NAVN, STIFTELSE OG SETE.

Foreningens navn er Norges Taxiforbund avd. Rogaland. Den ble stiftet i november 1979. Foreningen har sitt sete i Stavanger.

 

 • 2. FORMÅL.

Norges Taxiforbund avd. Rogaland har som formål å ivareta medlemmenes yrkesmessig og faglige interesser, herunder arbeide for at medlemmene etablerer rasjonelle transportordninger og opprettholder et transporttilbud som svarer til samfunnets og transportbrukernes behov. Foreningen skal fremme utdannelsestilbud for å heve medlemmenes faglige, økonomiske, tekniske, administrative og organisasjonsmessige kvalifikasjoner.

Foreningen skal også arbeide opp mot offentlig forvaltning.

For øvrig skal fylkesavdelingen, etter vedtak i Hovedstyret, kunne tegne aksjer eller på annen måte interessere seg i andre foretak, eller bidra til dannelse av organisasjoner eller selskap som ved handel eller på annen måte kan videreutvikle og styrke medlemmene økonomisk og faglig. For øvrig kommer forbundets sentrale vedtekter til anvendelse.

 • 3. MEDLEMSKAP

Som medlem kan opptas løyvehaver som driver ervervsmessig taxitransport i Rogaland.

Midlertidige bestyrere av løyver kan opptas som medlem for den tid de bestyrer løyvet, om løyvehaveren selv ikke er aktivt medlem.

Løyvehavere som på grunn av alder eller annen akseptert årsak har sluttet i næringen, kan fortsette som passive medlemmer.

Fylkesavdelingen sine medlemmer må først være opptatt i lokalforeningen der slik finnes.

Fylkesavdelingen sine medlemmer må også være medlemmer i Norges Taxiforbund.

Nye medlemmer som melder seg inn etter 1. oktober har fri kontingent ut året. Medlemskapet kan sies opp med 3 måneders skriftlig varsel. Kontingenten må betales i oppsigelsestiden. For øvrig kommer forbundets sentrale vedtekter til anvendelse. Oppstår det tvist om rett til medlemskap avgjøres dette av Hovedstyret. Avgjørelsen kan ankes til sentralstyret.

Æresmedlemmer i fylkesavdelingen kan utnevnes på årsmøtet etter innstilling fra Hovedstyret. Betingelsen for å bli innstilt er at medlemmet gjennom mange år har arbeidet aktivt for å bedre organisasjonen på fylkesplan.

 • 4. KONTINGENT.

Kontingenten fastsettes på årsmøtet. Kontingenten innkreves forskuddsvis hvert halvår. Enhver som skylder kontingent for mer enn 1/2 år betraktes som utgått av foreningen uten at kravet om kontingent bortfaller. De tilsluttede enkeltmedlemmer hefter for kontingent inntil skriftlig utmeldelse skjer.

Kontingent som ikke innbetales i rett tid kan inndrives rettslig. Før rettslig inndriving settes i gang skal vedkommende varsles, og gis en frist på 2 uker til å betale skyldig kontingent. For øvrig kommer forbundets sentrale vedtekter til anvendelse.

I perioden mellom 2 årsmøter har fylkesforeningen etter vedtak i Hovedstyret anledning til å skrive ut ekstra kontingent inntil 10 % av fylkeskontingenten.

 • 5. ORGANISASJON

Fylkesforeningen sine organer:

Årsmøtet

Hovedstyret

Valgkomité

Lokalforeninger / Regioner

 • 6. ÅRSMØTET

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet har som oppgave å trekke opp hovedlinjene for avdelingens virksomhet.

Alle medlemmer kan møte på årsmøtet.

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april. Innkalling skjer skriftlig med 2 – to- ukers varsel. Saker som ønsket behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen utgangen av februar.

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av styret eller når 1/3 av medlemmene forlanger dette.

Ordinært årsmøte behandler følgende saker.

 1. Konstituering

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av representantenes stemmerett.

Valg av dirigenter, protokollfører og 2 representanter til å underskrive protokollen

 1. Årsberetninger
 2. Regnskap
 3. Innkomne forslag
 4. Fastsettelse av honorarer
 5. Fastsettelse av kontingent
 6. Budsjett
 7. Valg

Etter forslag fra Hovedstyret skal handlingsplanen vedtas av årsmøtet. Hvert medlem har 1 stemme i årsmøtet. Livsarvinger, ektefelle og godkjente samboere kan stille med fullmakt. Stemmen kan kun avgis ved fremmøte.

 

 • 7. HOVEDSTYRET.

Fylkesforeningen i Rogaland er inndelt i 4 regioner:

Region Sør består av kommunene Lund, Sokndal, Egersund, Hå, Bjerkreim, Time, Klepp, Gjesdal,

Region Nord-Jæren består av kommunene Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg,

Region Ryfylke består av kommunene Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Kvitsøy, Rennesøy. Finnøy

Region Nord består av kommunene Bokn, Tysvær, Vindafjord, Haugesund, Karmøy, Utsira

Hovedstyret har følgende representanter:

Lokalforening med 30 – 80 medlemmer 1 representant

Lokalforening med 81 – 130 medlemmer 2 representanter

Lokalforening med 131 – 180 medlemmer 3 representanter

Lokalforening med 181 eller flere medlemmer 4 representanter

Bosted /enkeltmedlemmer og lokalavdelinger med mindre enn 30 medlemmer legges under den region de tilhører. Region Sør, Nord-Jæren, Ryfylke og Nord har 1 representant hver.

Hovedstyret er ansvarlig for at foreningens handlingsplan følges og for den daglige drift. Hovedstyret skal forvalte foreningens midler, utarbeide budsjett og regnskap og forslag til handlingsplan, og forelegge dette for årsmøtet. Videre skal hovedstyret gi uttalelse til myndighetene

Hovedstyrets faste representanter er delegater til landsmøtet. Øvrige delegater til landsmøtet velges fortrinnsvis av Hovedstyret blant Hovedstyrets varamedlemmer.

Hovedstyret møtes minst 2 ganger i året. Minst halvparten av medlemmene må være til stede for at Hovedstyret skal være beslutningsdyktig.

Hovedstyret velger selv nestleder blant hovedstyrets medlemmer.

Hovedstyret har signaturrett ved Fylkesleder og to styremedlemmer til sammen. Prokura gis til Fylkesleder.

 • 8 DELEGERING

I saker som gjelder spesielle geografiske områder eller den enkelte lokalavdeling direkte (eks. vakthold, økonomi m.m.) har fylkesleder og daglig leder i fellesskap fullmakt til å innkalle aktuelle representanter til møte og gjøre vedtak. Melding om slike vedtak skal legges frem for hovedstyret.

 

 • 9. VALG.

Hovedstyret velges av årsmøtet og blir sammensatt slik det fremgår av § 7. Hovedstyrets representanter og vararepresentanter blir valgt for 1 år. Hver lokalforening skal ha vararepresentanter i nummerrekkefølge, hver regionrepresentant skal ha personlig varamedlem. Fylkesleder velges av årsmøtet for 2 år. Fylkesleder velges på fritt grunnlag i tillegg til de andre Hovedstyrerepresentantene. Lokalforeningene legger frem liste for sine representanter og varamedlemmer til Hovedstyret innen Årsmøtet starter. Forslag på hovedstyremedlemmer og varamedlemmer i region Sør, Nord -Jæren, Ryfylke og Nord legges fram for Årsmøtet av valgkomiteen.

Valgkomitéen blir valgt på årsmøtet, og er sammensatt slik det fremgår av §11.

 • 10. REGNSKAP.

Hovedstyret er ansvarlig for at regnskap føres fortløpende og til enhver tid er a jour. Revisorene skal påse at regnskapsførselen følger god regnskapsskikk. Årsregnskapet skal avsluttes pr. 31.12 hvert år og skal i revidert stand forelegges Årsmøtet.

 • 11. VALGKOMITÉ.

Valgkomiteen skal bestå av 4 medlemmer. Hver region skal være representert i komitéen. Valgkomitéen innstiller på nye medlemmer til komitéen. Valgkomiteens medlemmer velges for 4 år om gangen og det velges ett nytt medlem hvert år. Den som har sittet lengst blir leder av valgkomiteen. Lederen har ansvar for innkalling av valgkomiteen.

 • 12. EKSKLUSJON.

Medlemmer av fylkesforeningen som overtrer forbundets vedtekter, vedtak eller regelverk, eller på annen måte opptrer illojalt eller slik at det er til skade for foreningen eller næringens omdømme kan av Hovedstyret utelukkes fra foreningens møter. Personlig angrep tillates ikke.

Har et medlem opptrådt slik at det ikke bør være medlem av fylkesforeningen, kan hovedstyret med alminnelig stemmeflertall suspendere medlemmet inntil spørsmålet om eksklusjon er behandlet av første årsmøte. Før det blir gjort slik vedtak skal det medlem det gjelder ha adgang til å uttale seg. For øvrig skal vedtak fattet av årsmøtet legges fram for forbundsstyret i henhold til forbundets sentrale vedtekter.

 • 13. TVISTER.

Oppstår det tvist om innhold og/eller praktisering av vedtektene avgjøres tvisten av hovedstyret som på skriftlig forlangende skal fremlegge saken på første ordinære årsmøte.

 • 14. VEDTEKTSENDRING – OPPLØSNING.

Endring av vedtekter kan tas opp på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og da med 2/3 flertall av de stemmeberettiga representanter.

Oppløsning av fylkesforeningen kan kun skje ved vedtak med 2/3 flertall, vedtatt av to derpå følgende ordinære eller ekstraordinære årsmøter, med minst 6 måneders mellomrom.

Blir beslutning om oppløsning vedtatt, skal det velges et avviklingsstyre.

Dersom beslutning om oppløsning treffes, skal foreningens gjenværende midler og eiendeler overføres til likelydende forening eller humanitære formål.10 kommentarer

 • I intended to write you this tiny remark to finally say thanks over again for your spectacular tricks you have shown above. It’s quite wonderfully open-handed of people like you to grant unhampered what a number of us would have made available as an electronic book to earn some money on their own, chiefly now that you could have tried it if you ever considered necessary. The tricks additionally worked to provide a good way to recognize that the rest have a similar passion much like my very own to learn lots more with regard to this condition. I’m certain there are a lot more fun occasions in the future for folks who looked over your blog.

 • I precisely wished to appreciate you once again. I’m not certain what I could possibly have created without the type of strategies revealed by you directly on my area. It was before a very daunting issue in my opinion, however , noticing a specialized approach you managed the issue took me to leap for gladness. I am happy for this assistance as well as believe you really know what a powerful job you’re providing educating people today through the use of your website. More than likely you have never got to know any of us.

 • I just wanted to make a brief word in order to express gratitude to you for all the splendid strategies you are giving out on this website. My prolonged internet look up has now been honored with reasonable know-how to talk about with my family members. I would assume that many of us site visitors are quite lucky to exist in a useful place with so many marvellous people with insightful tips and hints. I feel quite fortunate to have encountered your entire site and look forward to plenty of more cool times reading here. Thank you once more for everything.

 • Needed to create you this little observation to be able to thank you once again for your pretty pointers you have contributed on this site. It was so surprisingly open-handed of you to grant without restraint just what a number of us would have offered as an e-book to help make some bucks for their own end, principally since you could have done it if you ever wanted. The principles also worked to become a good way to be certain that someone else have the identical desire similar to my personal own to find out very much more with regard to this issue. I think there are several more pleasant opportunities up front for people who take a look at your blog.

 • I am glad for commenting to let you understand of the fine experience my friend’s girl found going through the blog. She discovered too many issues, with the inclusion of what it’s like to have a marvelous teaching nature to have folks smoothly learn certain hard to do topics. You really exceeded our expectations. Thanks for supplying the useful, dependable, educational not to mention easy thoughts on your topic to Ethel.

 • Thanks for your whole labor on this website. Gloria delights in doing internet research and it is easy to understand why. We all notice all concerning the compelling method you create good secrets by means of your web site and as well as inspire participation from other ones on that subject matter while my child is in fact becoming educated a lot. Enjoy the rest of the year. You are always conducting a pretty cool job.

Legg igjen en kommentar