Kontakt Oss

+47 930 92 603

Garantisum for drosjer

Etter endring i yrkestransportforskriften § 7 som trer i kraft 1. januar 2023 skal søker ved
søknad om drosjeløyve legge fram en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på
en kroneverdi tilsvarene 5000 euro for det første løyvet. For løyver ut over dette gjelder en
kroneverdi tilsvarende 2500 euro for hvert løyve.
I perioden 1. januar til 31. desember 2023 er garantisummen etter avrunding satt til Kr. 53 000
for det første løyvet og Kr. 26 000 for påfølgende løyver.
For løyvehavere som har fått tildelt drosjeløyve før 1. januar 2023 gjelder kravene i
yrkestransportforskriften § 7 fjerde ledd (garanti for drosjer) fra 1. januar 2024.

DERFOR TRENGER IKKE LØYVEHAVERE SOM HAR LØYVE FØR 31.12.2022 OPPRETTE GARANTI FØR 01.01.2024