Førstehjelp og krisehåndtering

 • En drosjesjåfør har veien som sin arbeidsplass, og sannsynligheten for at han/hun kommer til et ulykkessted, vil derfor være større enn for andre trafikanter. Det er derfor viktig at drosjesjåføren har kunnskap om førstehjelp og hvordan han/hun kan bidra til å redusere skadeomfanget ved en ulykkessituasjon og eventuelt brann på et skadested.

Trafikkuhell

 • Plikter ved trafikkuhell
 • Sikring av skadested
 • Opptreden på skadested Ivareta lovpålagte interesser
 • Skademelding

Førstehjelp

 • Sikre frie luftveger
 • Blødninger
 • Hjerte- og lungeredning
 • Sjokk

Bilulykke – førstemann til skadestedet

 • Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.
 • De som er innblandet i trafikkuhell, har gjensidig plikt til å oppgi navn og adresse. Fører av kjøretøy skal også oppgi eierens navn og adresse og i tilfelle motorvognens kjennemerke.
 • Kjøretøy som etter trafikkuhell er plassert slik at det kan være til fare eller hinder for trafikken, skal straks flyttes til et egnet sted. Dersom hensynet til trafikksikkerheten tillater det, skal de som er innblandet i uhellet, ha anledning til å foreta oppmåling og oppmerking før kjøretøyet flyttes.

Hva gjør vi nå vi er først på et ulykkessted?

 • Sett på nødblinklys på egen bil.
 • Ta på refleksvest.

Når det oppstår et forsikringstilfelle

 • Det er viktig at du kontakter eieren og melder skaden så raskt som mulig.
 • Tyveri, innbrudd, hærverk og brannskader må du melde til politiet så fort du får anledning.

På skadestedet

 • Fyll ut skademelding på skadestedet, med underskrift av begge parter.
 • Ta så mange bilder fra forskjellige vinkler som mulig.
 • Trenger du bergingsbil, ring ditt bergingsselskap. Er du i tvil, se i HMS mappa eller ring eieren.