Fra forbundet

 • Taxinæringen ser fremover.

  Vi er selvsagt skuffa over vedtaket, men nå skal vi se framover. Næringen må tilpasse seg nye rammer, men kampen for anstendige rammevilkår blir intensivert. sier Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund. Les mer her.

  juni 17, 2019
 • Lov om endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.) vedtatt i Stortinget.

  Tirsdag  4. juni vedtok Stortinget med 52 stemmer mot 46 endringer i Yrkestransportloven som trer i kraft 1. juli 2020. Les vedtaket her.

  juni 7, 2019
 • Oppfordring til markering.

  Charlie omkom etter påkjørsel av et utenlandsk vogntog som ikke klarte norsk vinterføre. Norges Taxiforbund støtter lastebileiernes forbund i å avholde ett minutts stillhet under begravelsen neste onsdag, 3. april, kl 13.00 Vi vil oppfordre de som kan om å markere dette. Helst ikke på eventuell passasjers bekostning, så hver enkelt må ta stilling hva

  mars 28, 2019
 • Forbundet i møte med ekspertgruppen om enklere merverdiavgift.

  Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag. Norges Taxiforbund hadde to viktige budskap til ekspertgruppen: – Innfør nullsats ved kjøp av persontransporttjenester. – Likebehandling av taxinæringen og øvrig kollektivtrafikk. Den lave merverdiavgiftssatsen ble innført i 2004, og i dag er satsen

  mars 15, 2019
 • Krav om pristilbud i Taxi.

  Krav om pristilbud for drosjetjenester kom inn i prisopplysningsforskriften i juli 2018.  Norges Taxiforbund sende via advokatfirmaet Arntzen de Besche brev til Barne- og likestillingsdepartementet med ønske om lengre frist for innføring av kravet. Departementet har oversendt brevet til Forbrukertilsynet for oppfølging. I vedlagte brev fra Forbrukertilsynet varsler de at de nå anser at det

  januar 30, 2019
 • Viktige biler har lys på taket.

  I en taxi med løyve, har sjåføren politets kjøreseddel. Det betyr at sjåføren har kompetanse til syke- og skolekjøring, til å kjøre tenåringen din trygt hjem, eller dine nærmeste trygt til og fra lege og sykehus. En taxi med lampe har plikt til å kjøre uansett når på døgnet du bestiller; ikke bare når sjåføren

  januar 24, 2019
 • Høring – Endring av drosjereguleringen – oppheving av behovsprøvingen mv.

  Samferdselsdepartementet har hatt ute til høring utkast til endringer i drosjereguleringen på alminnelig høring. Les alle høringsuttalelsene her.

  januar 22, 2019
 • Kunnskapsbasert politikk – også for taxi!

  I år fyller Norges Taxiforbund 100 år. Skal det også bli året da et knapt politisk flertall ødelegger drosjeyrket og avvikler samfunnsoppdraget som de selv sa var «viktig» fram til for to år siden? Les mer her

  januar 18, 2019
 • Ikke la politikerne kjøre taxiyrket i grøfta!

  Samferdselsdepartementet har hatt på høring et forslag om deregulering av drosjer i Norge. Forslaget er ikke basert på kunnskap om drosjemarkeder, og vil føre til dårligere tilbud, høyere priser og svekket kvalitet. Høringsrunden bekrefter dette. Les mer her

  januar 16, 2019
 • Statsbudsjettet for 2019 vedtatt i Stortinget

  Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2019 vedtatt et samlet opplegg for skatter, avgifter og toll for 2019 med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Konsekvensene av dette er at drosjene mister særfordelene i vekt- og CO2-komponenten i engangsavgiften.Norges Taxiforbund sendte i slutten av november et brev til Samferdselsdepartementet hvor

  desember 13, 2018
 • Taxiforbundet mener ny avgift vil ramme handikappede.

  I dag har taxibransjen fritak for å betale noe for bilens vekt i engangsavgiften man må betale når man kjøper bil i Norge. Det er dette fritaket regjeringen har foreslått fjernet i statsbudsjettet for 2019, og som Kristelig Folkeparti vil gi sin støtte til under behandlingen av saken i Stortinget i dag. Selve vedtaket er

  desember 3, 2018
 • Forbundet protesterer mot avgiftsøkningen på drosjebiler.

  Mandag 5. desember mellom kl 09:00 og 10:00 vil Norges Taxiforbund markere protest mot forslaget til avgiftsøkning på drosjebiler, foran Stortinget. Under behandlingen av avgiftspolitikken for neste år, får vi støtte fra rødgrønn side, i alle fall Sp og Ap. Finansdebatten starter i Stortinget kl 10.00. I dagene framover kommer de ulike komitéenes innstillinger. Arbeiderpartiets

  november 30, 2018
 • Endring i maksimalprisene fra 1. desember 2018.

  Konkurransetilsynet har justert maksimalprisene i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med gjennomsnitt 2 prosent. Som en følge av dette kan lønnsprosenten i regulert område settes til 40,80 %. De nye maksimalprisene fremgår av endringsforskriften som kan leses ved å trykke her. Ikrafttredelse for nye takster er lørdag 1. desember 2018. Nye takstoblater

  november 28, 2018
 • Uforutsigbart for kunder og næring.

  Taxiforbundet er sterkt kritisk til at det er ESA og Delingsøkonomiutvalget som så tydelig legges til grunn for forslaget. ”Samfunnsoppdraget” og drosjenes plas…s i kollektivtransporten er et perspektiv som forsvant etter at regjeringen ble utvidet. – Forslaget er derfor svært dårlig forankret i fagkunnskap og samfunnsperspektiv, sier forbundets leder, Øystein Trevland. – Nå diskuteres for

  oktober 1, 2018
 • Vi skal ikke være politisk kasteball

  I skrivende stund vet vi ikke i detalj hva samferdselsministeren vil foreslå som ny yrkestransportlov, men brevet til Troms fylkesting fra statssekretær Anders B. Werp (H) viser at vi ikke kan forvente så mye. Taxi overalt, alltid skal avskaffes, og det er ”mer konkurranse” som skal løse problemet med for mange sentraler og løyver i

  september 20, 2018
 • Velkommen til Fagkonferansen 2018.

  Norges Taxiforbund har gleden av å invitere deg til Fagkonferansen 2018!  Konferansen arrangeres hvert annet år, og er næringens faglige og sosiale møteplass. Målet med årets konferanse er å bidra til nytenkning og debatt omkring de endringer og utfordringer som drosjenæringen står ovenfor. Konferansen finner sted på Scandic Oslo Airport den 25. og 26. oktober 2018

  september 13, 2018
 • Ideologisk, ikke kunnskapsbasert reform.

  Om kort tid kommer Samferdselsdepartementets forslag om å fjerne behovsprøving og krav til sentraltilknytning for innehavere av drosjeløyver. En ”reform” som vil svekke tilbudet til forbrukerne, gjøre taxi dyrere og dårligere mange steder, og gi høyst usikker framtid for taxi som yrke. Les mer  i bladet TAXI nr 5, august 2018).

  september 3, 2018
 • Konkurransedirektør for løsarbeidersamfunn

  Det er helt riktig at drosjer på tomgang er sløsing, som konkurransedirektør Lars Sørgård skriver i DN den 23. august. Det er derfor drosjer er antallsregulert – direkte eller indirekte – i de aller fleste land og storbyer. I NRK dagen etter ble to drosjesjåfører i Oslo intervjuet, og meldingen var klar: Det er for

  august 31, 2018
 • Info løyvehavere med forsikring i Nemi (Vardia).

  Det er dessverre blitt gjort betydelig feil i avtaleproduksjonen under sammenslåingen av VARDIA og NEMI Forsikring. Feilen har medført at alle forsikringsavtaler som er flyttet over fra Vardia til Nemi Forsikring med startdato fra 01. august og ut oktober, er produsert med feil pris. Noen kunder har pga dette byttet forsikringsselskap, det beklager vi. Vi

  august 31, 2018
 • Info vedrørende Nemi forsikring (Vardia).

  Norges Taxiforbund  har i dag hatt et nytt møte med NEMI om forsikringer. NEMI innrømmer nå, etter flere møter og press fra NT, at de har priset forsikringene feil.  Økningene er alt for store, og hele prosessen må startes på nytt.  Det vil ta minst et par uker før nye tariffer er klare. Dessverre har

  august 30, 2018
 • Stol ikke på alkometerne som selges i butikkene.

  En 46 år gammel drosjesjåfør er i Jæren tingrett dømt til 15 dagers fengsel for å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand. Retten mener det var uaktsomt å stole på alkometeret han hadde kjøpt. Resultatet viste seg å være feil. Søndag 13. mai i år ble han stanset i en politikontroll i Klepp. Kvelden i forveien

  august 22, 2018
 • Til løyvehavere som har Taxi forsikret i Vardia / Nemi.

  Vardia er blitt oppkjøpt av Nemi forsikring og dette har resultert i  store endringer i taxiforsikringen hos enkelte medlemmer. For å holde en lav premie for de beste kundene, kan dessverre de med dårlig skadestatistikk få en økning. Vardia/Nemi innrømmer at det kan forekomme noen feil, vi ber derfor om at både ny og gammel

  august 21, 2018
 • Krav om pristilbud fra drosjetilbyder.

  Regjeringen ønsker å legge til rette for mer konkurranse i drosjemarkedet. Derfor innføres nå krav om bindende pristilbud. Vi ønsker at drosjetilbyder uoppfordret skal gi taxibrukere et pristilbud for angitt reisevei. Samtidig vil det fortsatt være obligatorisk med taksameter og det er den laveste prisen som er gjeldende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele pressemeldingen

  juni 29, 2018
 • Norsk Transportarbeiderforbund og Norges Taxiforbund enige om ny tariffavtale.

  Lønnsoppgjøret 2018 Norges Taxiforbund og Norsk Transportarbeiderforbund ble mandag 11. juni enige om revisjon av Taxioverenskomsten etter forhandlinger mellom partene. Transportarbeiderforbundet frafalt krav om garantilønn på natt, krav om sikring av lønn ved rabatter og krav om at sko skal inn som en del av uniformseffekten. De frafalt også krav om at minstelønnen skulle heves til

  juni 14, 2018
 • Hva skjer med framtiden i næringen?

  Som kjent arbeider Regjeringen med å ny Yrkestransportlov. I tillegg så har regjeringen fått pålegg om å se på behovsprøvingen i Norge.  Dette gjør at vi går en spennende framtid i møte. Vi vil her legge inn relevante artikler fra Regjeringen, Norges Taxiforbund og media, så følg oss. 12.03.2019        Velfungerende taximarked eller løsarbeidersamfunn, Dale? 10.03.2019         

  april 19, 2018
 • Mytebygging om taxipriser.

  I Oslo steg drosjetakstene med 37 prosent fra 2007 til 2015, betydelig lavere enn de 104 prosentene som det har blitt hevdet i ulike medieoppslag. De siste fire årene har drosjeprisene steget marginalt mer enn konsumprisindeksen. Les mer her

  mars 8, 2018
 • Endring i MVA fra 10 % til 12%.

  Stortinget har vedtatt å øke den reduserte merverdiavgiftssatsen for budsjettåret 2018 fra 10 til 12 prosent. Satsen på 12 prosent vil gjelde for omsetning, uttak og formidling av Persontransporttjenester. Overnattingstjenester i hotell mv. Inngangsbilletter til museer, fornøyelsesparker og større idrettsarrangement.  Endringen trådte i kraft 1. januar 2018. Norges Taxiforbund har anmodet Konkurransetilsynet om at takstene

  januar 8, 2018
 • Uber er ikke delingsøkonomi.

  Avgjørelsen viser at Uber ikke hadde noe i Delingsøkonomiutvalget å gjøre, sier direktør Roar Refseth i Norges Taxiforbund.  Dagens avgjørelse i EU-domstolen stadfester at Uber ikke er delingsøkonomi eller bare en teknologiplattform, men taxivirksomhet, og skal behandles deretter i nasjonale lovverk. Avgjørelsen er logisk og kom ikke uventet, ettersom generaladvokaten allerede i mai innstilte på

  desember 20, 2017
 • Vil delta konstruktivt om drosjereform.

  Norges Taxiforbund vil delta konstruktiv i debatten om utformingen av et nytt lovverk, og ser flere positive sider i startpunktet som Regjeringen har offentliggjort i dag, gjennom sitt svar til ESA. Samtidig er det klart at oppheving av behovsprøvingen vil skape nye utfordringer for tilbudet til kundene. Vil kommuner og fylkeskommuner subsidiere et døgnåpent drosjetilbud,

  desember 12, 2017
 • MEDLEMSTILBUD
  november 15, 2017
 • Endring i maksimalprisene fra 15. november.

  Konkurransetilsynet har justert maksimalprisene i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med gjennomsnitt 1,5 prosent. Konkurransetilsynet har i en e-post til Norges Taxiforbund informert om at dersom den foreslåtte økningen i den lave merverdiavgiftssatsen fra 10 % til 12 % blir vedtatt i Statsbudsjettet for 2018, vil de gjøre en ny vurdering av

  november 15, 2017
 • Nå handler det om taxi, Andreassen.

  Det er interessant hvordan professor Tor W. Andreassen nå forsøker å vri fokus, og rømme fra sin rolle i det som har vært en krig om drosjemarkedet i Oslo-området de siste tre årene, skriver Atle Hagtun i Norges Taxiforbund. Les hele innlegget her.

  november 1, 2017
 • ESSO AVTALEN

      Som medlem i Norges Taxiforbund får du nå enda bedre betingelser på drivstoff og vask .                         På PUMPEPRIS                             LISTEPRIS       Diesel         90 Øre/l                              172 Øre/l       Bensin        85 Øre/l                               85 Øre/l   Du får også 35% på bilvask og 15% på rekvisita. Ønsker du denne avtalen, ta kontakt med oss i Fylkesforeningen på  telefon 51 54 00 20 så

  oktober 24, 2017
 • Mulig å erstatte taksameter, men ikke straks.

  Justervesenet mener det er mulig å sette krav til en skybasert app som kan brukes som alternativ til dagens taksameter i drosjer, men mange avklaringer av krav og teknologi må gjøres før det kan skje. Ubers app tilfredsstiller ikke kravene som stilles til taksametre i dag. Les mer her

  oktober 23, 2017
 • Dette sier partiene om drosje i sine programmer.

  Her er litt å tygge på, dette er hva bladet TAXI kan finne om taxinæringen i de forskjellige partiers program. Så må hver og en gjøre seg opp en egen mening, og ha et godt valg. Les mer her

  september 1, 2017
 • Taxiforbundet i nye lokaler.

  Norges Taxiforbund  flytter fra leide lokaler på Fyrstikktorget, Helsfyr, til egen kjøpt seksjon i Jerikoveien 26 på øvre Furuset. På bildet ser vi direktør Roar Refseth og styreleder Øystein Trevland foran bygget, som også skal pusses opp noe utvendig. NT vil ha den øverste (4.) etasjen, og har også noen kontorer til utleie. Kontoret vil

  august 17, 2017
 • På høring: Krav om pristilbud fra drosjetilbyder.

  Regjeringen ønsker å legge til rette for mer konkurranse i drosjemarkedet med krav om bindende pristilbud. Vi ønsker at drosjetilbyder uoppfordret skal gi taxibrukere et pristilbud for angitt reisevei. Samtidig vil det fortsatt være obligatorisk med taksameter og det er den laveste prisen som er gjeldende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken her

  juli 12, 2017
 • Klare samfunnsinteresser bak behovsprøvingen av drosjer.

  En behovsprøvd løyveordning er et middel for samfunnet til å sikre et tilstrekkelig tilbud av drosjetjenester i hele landet, til alle tider av døgnet. Uten dette kan man ikke få et tilbud på ulønnsomme tider og steder. Dette gjelder like mye i byene som på landet. Dette er blant konklusjonene i en rapport fra Oslo

  juni 29, 2017
 • Uber bløffer om ESA-saken.

  Kravet om løyve for å drive drosjevirksomhet i Norge vil ikke bli endret. Ubers virksomhet vil fortsatt være ulovlig. Nå må den ta slutt, sier leder for Norges Taxiforbund, Øystein Trevland. Piratvirksomheten Uber har drevet ulovlig drosjevirksomhet i Oslo-området i to og et halvt år. Til nå er ca 200 sjåfører straffet med bøter, inndragning

  juni 13, 2017
 • Fylkeskommunane og Oslo kommune kan stille miljøkrav til drosjene.

  Regjeringa har eit mål om mindre utslepp frå samferdselssektoren og legg difor til rette for miljøvennlege løysingar. No kan fylkeskommunane og Oslo kommune påleggje både dei som har og dei som blir tildelt løyve, krav om å nytte låg- eller nullutsleppskøyretøy i drosjeverksemda, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  mars 26, 2017
 • Har du husket å melde deg på Årsmøtet?

  Husk å melde deg på Årsmøtet 1. april 2017 kl. 10:00. Dette gjelder også de som bare skal være med under selve møtet. Dette er pga bestilling av lunsj som er gratis for alle delegater.  ring 51 54 00 20  og meld din ankomst allerede i dag.

  mars 24, 2017
 • Årsmøtet – Påmelding innen 15 Mars

  Husk å melde dere på årsmøtet. Påmeldingsfrist er den 15 Mars. Påmelding kan gjøres her: [contact-form-7 id=»1848″ title=»Pamelding-arsmote_copy»]

  mars 5, 2017